Monday 11th Dec 2023
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު

ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުވުމުން ޤުރުއާން އެންދި މައްސަލާގައި ޝާހިދު ޓްވީޓު ކުރައްވައިފި

ސްވިޑެން ސަރުކާރު ހުއްދައާއިއެކު ކީރިތި ޤުރުއާން އެންދުމަށް އެގައުމުގެ ހަރުކަށި ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުން އެއްވުމެއް ބޭއްވި މައްސަލާގައި ސަރުކާރުން ބަހެއް ނުބުނާތީ ގިނަބަޔަކު ފާޑުކިޔުމުން އެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ޓްވީޓު ކުރައްވައިފިއެވެ.

މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުގައި އިއްޔެ ސްވިޑިންގައި ހަރުކަށި ފިކުރުގެ ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުން އެއްވުމެއް ބާއްވާފައި ވަނީ ސްވިޑިންގައި ހުންނަ ތުރުކީވިލާތުގެ އެމްބަސީ ކައިރީގައެވެ. އެ އެއްވުމުގައި ބައިވެރިވި މީހުން ވަނީ ޤުރުއާން ޚަތިމުތަކެއް އެންދުމުގެ އިތުރުން ތުރުކީވިލާތާއި ދެކޮޅަށް އަޑުވެސް އުފުލާފައެވެ.

މި މައްސަލާގައި ސަރުކާރުން ބަޔާނެއްވެސް ނެރެފައި ނުވާއިރު ސަރުކާރުން ބަހެއް ނުބުނާތީ އިދިކޮޅުންވެސް ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައިވެއެވެ.

ފާޑު ކިޔުންތައް އަމާޒު ވުމާއިއެކު މިނިސްޓަރު ޝާހިދު ކުރެއްވި ޓްވީޓުގައި ކީރިތި ޤުރުއާނާމެދު އަމަލުކުރި ކުރުން ކުށްވެރިކުރިނަމަވެސް އެކަމަށް ރުހުން ދިނީ ސްވިޑެންގެ ސަރުކާރުކަމަށްވާއިރުވެސް ސްވިޑެންގެ ސަރުކާރު ކުށްވެރިކޮށްފައެއްނުވެއެވެ.

މިފަދަ ބޮޑު މައްސަލައެއްގައި ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތަކުން ރަސްމީގޮތެއްގައި ބަހެއް ބުނެފައިނުވާއިރު މިނިސްޓަރު ޝާހިދުވެސް ކުރައްވާފައިވަނީ ކުޑަ ޓްވީޓެކެވެ. މިކަމާއި ގުޅިގެން ގިނަ ބަޔަކު އަދިވެސް އަންނަނީ ސަރުކާރަށް ފާޑުކިޔަމުންނެވެ.

މި މައްސަލަ ދިވެހި ސަރުކާރުން ކުށްވެރިކޮށް ބަޔާނެއް ވެސް ނެރެފައި ނުވާއިރު މި މައްސަލަ ކުށްވެރި ނުކުރަނީ ކީއްވެތޯ "ދިޔަރެސް"އިން އެހުމުން ސަރުކާރުން ޖަވާބެއްވެސް ދީފައެއް ނުވެއެވެ. އިސްލާމީ އުންމަތާ ގުޅޭ މިފަދަ މިކަންކަން މި ސަރުކާރުން މީގެކުރިންވެސް ކުށްވެރި ނުކުރާނީ ގިނަ ބަޔަކު ފާޑުކިޔާފައިވެއެވެ. އެގޮތުން ޕާކިސްތާނުގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު އިމްރާން ޚާނަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ހަމަލާއެއް ކުށްވެރިކޮށް ދުނިޔޭގެ އެކި ޤައުމުތަކާއި ލީޑަރުން ބަސްފުޅު ވިދާޅުވަމުންދާއިރު އެކަމުގައި ދިވެހި ސަރުކާރުން އެއްވެސް ބަހެއް ބުނެފައިނުވެއެވެ. މީގެ ކުރީ ސަރުކާރުތަކުން މިފަދަ ކަންކަން ކުށްވެރިކޮށް ބަޔާންތައް ނެރެފައިވެއެވެ.

ޤުރުއާން އެންދި މައްސަލާގައި ދުނިޔޭގެ އިސްލާމީ ގައުމުތަކުން އަންނަނީ މި މައްސަލަ ކުށްވެރިކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން ސައުދީ އަރަބިއްޔާ، ޖޯޑަން އަދި ކުވޭތުން ވެސް ވަނީ ކީރިތި ޤުރުއާން އަންދަން ނިންމާފައި އޮތް އިހްތިޖާޖަށް ފުރުސަތު ދިނުމުން ނުރުހުން ފާޅުކޮށްފައެވެ.

މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އިން ބުނީ ހިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން އޮތް ނަމަވެސް އެހެން ދީންތަކަށް އިހްތިރާމް ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށާއި، ހަރުކަށި ކަމާއި އަނިޔާވެރިކަމަށް ގޮވާލެވޭ ކޮންމެ އަމަލަކާއި އެގައުމުން ދެކޮޅު ހަދާ ކަމަށެވެ.

މި ލިއުމާއި ގުޅޭ