Tuesday 21st Mar 2023
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
ހައި ކޯޓު

ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ދޫކޮށްލި މީހަކު، ހައިކޯޓުން އުމުރަށް ޖަލަށް ލައިފި

ކެނަބިސް ޓްރެފިކް ކުރުމުގެ ކުށުގައި ދައުވާކުރި މީހެއްގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތު ނުވާ ކަމަށް ހުކުމްކޮށް އޭނާ ދޫކޮށްލާފައި ވަނިކޮށް، އޭނާގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުވާ ކަމަށް ކަނޑައަޅައި، އުމުރު ދުވަހަށް ޖަލަށް ލުމަށް ހައިކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފިއެވެ.

ގދ. ތިނަދޫ/ ޕެރިސް ގާޑަން، އިބްރާހިމް ފައިސަލްގެ މައްޗަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ދައުވާ ސާބިތުނުވީ ފެނުނު މަސްތުވާތަކެއްޗަކީ އޭނާގެ ބޭބެ އަބްދުالله މަހުދީ އަމިއްލައަށް ޝަރީއަތުގައި އިއުތިރާފު ވުމުންނެވެ.

ނަމަވެސް ހައި ކޯޓުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ހުކުމް ބާތިލް ކުރީ އެއީ ގ. ބެރުގޭގައި އުޅުނުއިރު އޭނާ ބޭނުންކުރަން ގެންގުޅުނު މަސްތުވާތަކެތި ކަމަށާއި، އެތަކެތި ހުންނާނީ ހެދުންތަކާއި އެއްޗެހިތަކެއް އަޅާފައިހުރި ކަރުދާސް ފޮށިގަނޑެއްގެ ތެރޭގައިކަމަށް، ފައިސަލްގެ ދިފާއީ ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި އޭނާގެ ބޭބެ މަހުދީ ކޯޓުގައި ބުނި ނަމަވެސް ބަޔާންދިން އިރު ވެސް މަހުދީއަކީ މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައެއްގައި ކުށް ސާބިތުވެފައިވާ މީހެއް ކަމަށް ވާތީ ކަމަށް ހައިކޯޓުގެ ހުކުމްގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ހައިކޯޓުގެ ހުކުމްގައި ބުނެފައިވަނީ، އެ މީހަކާ ގުޅުން އޮތް މީހަކު ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ގޮތުން ޖިނާއީ އަދުލުގެ ނިޒާމު ހަލާކުކޮށްލުމަށްޓަކައި އެފަދަ މީހަކު އެފަދަ ކުށަކަށް އިއުތިރާފުވުމަކީ ކޮށްފާނެ ކަމެއް ކަމަަށް ބެލެވޭތީ، އެ އިއުތިރާފަށް ބާރުދޭ އިތުރު ހެކި ނުދައްކައި، އެ އިއުތިރާފު ކޯޓުން ބަލައިނުގަތުމަށް ނިންމީ ކަމަށެވެ.

ހައިކޯޓުގެ ހުކުމުގައި ބުނެފައި ވަނީ ފޮށިގަނޑުގައި ހުރީ ކޮންއެއްޗެއްކަން އިބްރާހީމް ފައިޞަލްއަށް ނޭނގޭކަމަށް ފަހުން ބުނިނަމަވެސް އިބްރާހީމް ފައިޞަލްގެ އަތުން އެ ތަކެތި ފެނުނުކަމާމެދު އެއްވެސް ޝަރުޢީ މަރުޙަލާއެއްގައި އިބްރާހީމް ފައިޞަލް އިންކާރުކޮށްފައެއް ނުވާކަމަށެވެ.

އަދި އެންމެ ފުރަތަމަ ކަންހިގާފައިވާ ގޮތް ކިޔައިދީ ފެނުނު މަސްތުވާތަކެތީގެ ޙަޤީޤަތް އޮޅުން ފިލުވައި ދިނުމަށް އިބްރާހީމް ފައިޞަލްއަށް ފުލުހުންގެ ތަޙްޤީޤުގައި ލިބުނު ފުރުޞަތުގައި ހަނުހުރެ، ފުރަތަމަ ދިފާޢު ބިނާކުރަން ލިބުނު ފުރުޞަތުވެސް ނަގާލައި އެކަން ސާފުކޮށްދީފައި ނުވާކަން އެނގޭކަން ވެސް ހުކުމުގައި ފާހަގަ ކޮށްފައި ވެއެވެ.

މި މައްސަލައިގައި ފެނުނު "މަސްތުވާތަކެތި ހުރި ފޮށިގަނޑު ހިފައިގެން އިބްރާހީމް ފައިޞަލް މި މައްސަލާގެ ސީން އިން ފިލަން މަސައްކަތްކޮށްފަވާއި ކަން ފުލުހުންގެ ބަޔާންތަކުން އެނގެން އޮތުމުންނާއި، މީގެ އިތުރުންވެސް، ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތް ތަޙްޤީޤު މަރުހަލާގައި ކިޔާ ދިނުމަކީ އިބްރާހީމް ފައިޞަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތެއް ކަމަށްވާއިރު، އެ މަރުހަލާގައި ކަންހިނގާފައިވާގޮތް ސާފުކޮށްދިނުމުގެ ފުރުސަތު އިބްރާހީމް ފައިޞަލް އަށް އޮވެމެ އެ ޙައްޤުވެސް ބޭނުންކޮށްފަނުވާކަން އެނގެން އޮތުމުން، މި މަސްތުވާތަކެތި އިބްރާހީމް ފައިޞަލް އަތުގަ ހުރީ އިބްރާހީމް ފައިޞަލްގެ އެނގުމުގެ ތެރެއިންކަން ބަލަންޖެހޭ" ކަމަށް ހައިކޯޓުގެ ހުކުމުގައި ވެއެވެ.

މި މައްސަލާގައި ފައިސަލް މުޅި އުމުރަށް ޖަލަށް ލުމާއެކު 100،000 ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރަން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. ފައިޞަލްގެ މައްޗަށް އިއްވި ޖޫރިމަނާ އެއްއަހަރު ތެރޭގައި ދައްކަން ވެސް ހައިކޯޓުން ވަނީ އަމުރުކޮށްފައެވެ.

މި ލިއުމާއި ގުޅޭ