Wednesday 24th Apr 2024
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
ސައިފް ފާތިހު

ސަރުކާރުން އުޅެނީ ރައްޔިތުންނަކީ މައި ސަރުކާރުގެ މުއްފަތުން ކައިގެން އުޅޭ ބައެއްކަން ދައްކަން: ސައިފު

ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރަނީ ރައްޔިތުންނަކީ މައި ސަރުކާރުގެ މުއްފަތުން ކައިގެން އުޅޭ ބައެއްކަން ދެއްކުމަށްކަމަށް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ ކައުންސިލަރު ސައިފް ފާތިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ސައިފު މިފަދައިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ވިލިމާލޭގައި އިލެކްޓްރިކް ބަގީގެ ޚިދުމަތް އަންނަ މަހު ފަށަން ތައްޔާރުވަމުން ދަނިކޮށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މިނީ ބަހުގެ ޚިދުމަތް ދޭން ފަށާނެކަން އިއުލާނުކޮށް ކައުންސިލްގެ ހުއްދަ ނެތި ވިލިމާލެއަށް އެ ބަސްތައް އެރުވުމާއި ގުޅިގެން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވާ ވާހަކަ ދައްކަވަމުންނެވެ.

ސައިފް ވިދާޅުވީ ވިލިމާލެއަށް ބަސްތައް އެރުވުމާއި ގުޅިގެން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލަށް ސަރުކާރުން މަޝްވަރާކުރަން ޖެހޭނެކަމަށާއި އެއީ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލަށް ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނުގެ ދަށުން ލިބޭ ބާރެއްކަމަށެވެ.
އޭނާ ވިދާޅުވީ އެބާރުތައް ރައީސުލްޖުމުހުރިއްޔާ ކުންފުނިތަކުގެ އެމްޑީންނާއި ބޯޑުތައް މެދުވެރިކުރައްވައި ނުނެންގެވޭނެކަމަށެވެ.
ސައިފު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ލާމަރުކަޒީ ބާރު ކަނޑުވައިލުމުގެ މިފަދަ މައްސަލަ ކުރިމަތިވެގެން އުޅެނީ މާލެއަށް އެކަނި ނޫންކަމަށާއި ރާއްޖޭގައި ހުރިހާ ކަންކޮޅެއްގައި އަތޮޅު ކައުންސިލުތަކުގެ ރައީސުން ތަކުރާރުކޮށް އެ ޝަކުވާ ކުރައްވަމުން އަންނަކަމަށެވެ.

"ނ. އަތޮޅުގެ ހަ ރަށް ކުއްޔަށް ދީފި، ކައުންސިލާ ވާ ބެހޭވެސް ކަމެއް ނޫން، ށ. އަތޮޅުގެ ރައީސް އާދޭސް ކުރައްވަނީ އެރަށްރަށުގެ މީހުންނާ ޖާމިނު ނުކޮށް ހުރި ރައްތައް ދެއްވަހަރޭ. އަތޮޅު ކައުންސިލާ ހަވާލުކޮށްދެއްވާށޭ، އެގޮތެއްވެސް ރަނގަޅެއް ނުވި، ވ. އަތޮޅުގައިވެސް ދެ ރަށް ދޫކޮށްފައި އެތަނުގައި ދޫކުރި މަސައްކަތެއް ނުހިނގާ، އެތަނުގެ ތިމާވެއްޓަށްވެސް ގެއްލުންވާ އެތައް ގޮތަކަށް އަމަލުކުރެވި އެތަން ކުއްޔަށް ހިފައިގެން އުޅޭ ފަރާތުން. އެހެންނަމަވެސް ވަތްކެއްވެސް ނުކޮށްދެއްވި" ސައިފު ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތުގައި މިއީ މައި ސަރުކާރުގެ މުއްފަތުން ކައިގެން އުޅޭ މީހުންގެ ގޮތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުން ދެއްކުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުން ކުރާ މަސައްކަތެކެވެ.

"ތިމާ ކޮށްދިނީމައި، އަހަންނޭ މި ކޮށްދެނީ އެހެން މީހަކަށް ކަމެއް ނުކޮށްދެވޭނެ އިނގޭއޭ އަދި ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނުގައި ކޮންމެ އެއްޗެއް ލިޔެފައި އޮތްކަމުގައިވިޔަސް އަހަރެން ދިނިއްޔާތާއޭ ވާނީ، އެގޮތް ދެއްކެވުމުގެ ގޮތުން އަޅުވެތިކުރުމުގެ ގޮތުން އަޅުދާސްކުރުމުގެ ގޮތުން ރާއްވައވައިގެން ހިންގަވާ ކަންތައްތަކެއް" ސަރުކާރަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުވިދާޅުވެ ސައިފު ވިދާޅުވިއެވެ.

ސައިފު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލާ މަޝްވަރާކުރުމެއް ނެތި ކައުންސިލްގެ ރުހުމާއި ގަބޫލެއް ނެތި ސަރުކާރަށް ވިލިމާލެއަށް އެއްވެސް އެއްޗެއް ނޭރުވޭނެކަމަށާއި އެއީ ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް ކުންފުންޏަކަށް ގާނޫނީ ގޮތުން ހައިސިއްޔަތު ލިބިގެންވާކަމެއް ނޫންކަމަށެވެ.
މި ލިއުމާއި ގުޅޭ