Sunday 24th Sep 2023
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
ރެޑްވޭވް

ރެޑްވޭވްގެ މަޖަންކިރުގެ އަގަށް ބަދަލު ނުގެންނާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ރެޑްވޭވްއިން ދީފި

ޖީއެސްޓީއަށްއައި ބަދަލާއި އެކު ބާޒާރުގައި މުދަލުގެ އަގުވަނީ އިންތިހާއަށް އަށްބޮޑުވެފައެވެ. ޒަރޫރީ އަދި ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ކެއިންބުއިމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތިން އަގުބޮޑުވެގެންދިޔުންވީ އާންމުންގެ ކަންބޮޑުކޮށްލިކަމަކަށެވެ. މިކަންބޮޑުވުން އިތުރުވެގެންދިޔައީ ކޮންމެ ދުވަހަކު ބޭނުން ކުރަމުންދާ، ދަރިވަރުންގެ ނާސްތާގައި ހިމެނިފައިވާ ހިކިކިރުގެ އަގުވެސް ކުއްލިއަކަށް، އިންތިހާއަށް ދާދިފަހުން ބޮޑުވެގެންދިއުމެވެ.

އާންމުގެ މިކަންބޮޑުވުން ސޯޝަލްމީޑިއާގައި ފަތުއަޑުކިޔާފައި ހިއްސާކުރެވެމުންދަނިކޮށް ރެޑުވޭވުން މިވަނީ މިކަންބޮޑުވުމަށް ލުޔެއް ދިނުމަށް ނިންމާފައެވެ. އެގޮތުން އެކުފުނިން ރާއްޖޭގެ ބާޒާރަށް ގިނަ އަދަދަކަށް އެތެރެކޮށް ކަސްޓަމަރުންގެ މަޤްބޫލުކަން ހޯދާފައިވާ މަޖަން ހިކި ކިރުގެ އަގު، ބޮޑު ނުކުރާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ރެޑްވޭވްއިން އެކުންފުނީގެ އޮފިޝަލަކާއި ހަވާލާދީ މީޑިއާތަކަށްވަނީ މައުލޫމާތު ދީފައެވެ. ރެޑްވޭވްގެ އޮފިޝަލު މައުލޫމާތު ދެއްވިގޮތުގައި ދުނިޔޭގެ މާރކެޓަށް އައި ބަދަލާއި އެކު ޕައުޑަރ މިލްކުގެ އަގުތަށް އުފުލިގެން ދިޔުމާއިއެކުވެސް، ރެޑްވޭވްގެ މިލްކް ޕައުޑަރުގެ އަގުތަށް އެކުންފުނިންވަނީ އެހަރަދުގެ ބުރަ ކަސްޓަމަރުން އުފުލަން ނުޖެހޭގޮތަށް އެއް ހަމައެއްގައި ހިފަހައްޓާފައެވެ.

އެގޮތުން މަޖަންގެ 800ގ ޕެކެޓެއް 90 ރ އަށް ލިބިގެންދާނެއެވެ. އަދި 1.8ކިލޯ ގެ ޕެކެޓެއް 199ރ އަށް ހުރިއިރު، 2.25ކިލޯ ގެ ޕެކެޓެއްވެސް ހުރީ ބާޒާރުގެ އެންމެ ހެޔޮ އަގުކަމުގައިވާ 255ރ އަށެވެ. އެކުންފުނީގެ ހޯލްސޭލް އަދި ރީޓޭލް ކަސްޓަމަރުންނަށްވެސް ކުރީގައިވެސް ހުރި، ބަދަލެއްނުވާ ހެޔޮ އަގުގައި މަޖަން ހިކިކިރު ލިބިގެންދާނެއެވެ. މަޖަންއަކީ ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ ގިނާ ބްރޭންޑްތަކެއްގެ ކިރެކޭ އެއްފަދައިން، ދިވެހިންގެ ރަހަތަކާއި ގުޅޭ ނިއު ޒިލޭންޑުގެ އުފެއްދުމެކެވެ.

ރެޑްވޭވްގެ އޮފިޝަލް އިތުރަށް ހާމަކުރެއްވިގޮތުގައި މަޖަން ހިކި ކިރު ނޫނަސް އާންމުކޮށް ކާބޯތަކެތި ތައްޔާރުކުރަން ބޭނުންކުރާ ގިނަ ބާވަތްތަކެއްގެ މުދާ ރެޑްވޭވްެއިން ލިބިގެންދާނީ ހެޔޮ އަދި ހަމަ އަގުގައެވެ. އެގޮތުން، މަސްދަޅު، ޓޮމާޓޯ ޕޭސްޓް، ސަންފްލާވަރ އޮއިލް އަދި މައިލޯ ފަދަ ޕްރޮޑަކްޓްގެ އަގު ރެޑްވޭވްގައި ހެޔޮވާނެއެވެ. އަދި ކަސްޓަމަރުން ވިޔަފާރި ކުރެއްވުމުގައި އަގުހެޔޮކޮށް އެއްޗެހި ބައްލަވައިގަތުމަށް ސަމާލުކަންދޭނަމަ، މުދަލުގެ އަގަށްއައި ބަދަލުން ވާ ގެއްލުން ލުއި ކުރެވޭނެ ކަމުގައި އެކުންފުނީގެ އޮފިޝަލް މައުލޫމާތު ދެއްވިއެވެ.
މި ލިއުމާއި ގުޅޭ