Tuesday 21st Mar 2023
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
ރައީސް ނަޝީދު

ޖީއެސްޓީ ބޮޑުކުރީ ހިޔާ ފުލެޓުގެ ކުއްޔާހުރެ މަޖުބޫރުވެގެންކަމަށް ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ

ސަރުކާރުން ޖީއެސްޓީ ބޮޑުކުރި ސަބަބަކީ ހިޔާ ފުލެޓުތަކުގެ ކުލި ބޮޑުވުމުން ކުލި ކުޑަކުރަންކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިއަދު ހިޔާ ސަރަހައްދުގައި އެމަނިކުފާނުގެ ޕްރައިމަރީ ކެމްޕޭނަށް ބޭއްވެވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ހިޔާ ފުލެޓުތަކުގެ އަގު ވަރަށް ބޮޑު ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އަކަފޫޓަކަށް 2،000 ރުފިޔާ ޖެހޭކަމަށް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ނަޝީދު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ އިމާރާތްތައް އިމާރާތްކުރުމުގެ އަގު އިންތިހާއަށް ބޮޑުވުމަކީ އިމާރާތުގެ ކުލި އިންތިހާއަށް ބޮޑުވާ ސަބަބެއް ކަމަށެވެ. އަދި ހިޔާ ފުލެޓުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ތަކުލީފަކީ ދިރިއުޅުމުގެ އަގުތައް ބޮޑުވެ، އާމްދަނީ ބޮޑުނުވުމުގެ ތަކުލީފުކަމަށް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ޓެކުސް ބޮޑުކުރުމާ ގުޅިގެން ތަކެތީގެ އަގު 20 އިންސައްތައިން ބޮޑުވާ ކަމަށާއި އެހެންވުމުން ކުދި އާމްދަނީ ލިބޭ ރައްޔިތުންނަށް އޮންނަނީ މަސް ނިމޭއިރު ދެކޮޅުނުޖެހިފައި ކަމަށް ވިދާޅުވެ ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ދަރަނި އަލުން އެކުލަވައިނުވެލުމަކީ އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުން ސަރުކާރާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

ގިނަ އަދަދެއްގެ ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ އެމްޑީޕީގެ އެންމެ މުހިއްމު ސިޔާސަތުކަމަށާއި އެ ޕާޓީގެ ފުރަތަމަ ވެރިކަމުގައި ވެށިފަހި މާލެ ޕްރޮގުރާމުގެ ދަށުން ދެވުނު 250 ބިންވަނީ ތަނަވަސް ދިރިއުޅެވޭނެ ތަންތަނަށް ބިނާކޮށް ނިމިފައިކަމަށް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެތަންތަނުން ފަސޭހައިން ހެޔޮ އަގުގައި ކުއްޔަށް އެތަންތަން ދެވޭ ކަމަށްވެސް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ޔާމީނުގެ ވެރިކަމުގައި 2017 ވަނަ އަހަރު އަޅަން ފަށައި 2019 ވަނަ އަހަރު އެކީ ނިމިފައިހުރި ހިޔާ ފުލެޓުތައް ކައިރީ ހުންނަވައިގެން ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުން ފުލެޓުތައް އެޅުމަށް 10 އަހަރު ހޭދަވާކަމަށެވެ.

ނަޝީދު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ސަރުކާރަށް ޓެކުސް ބޮޑުކުރަންޖެހުނު ސަބަބަކީ ހިޔާ ފުލެޓުގެ ކުލި ބޮޑުވުމުން ލޯނު އަދާކުރަންޖެހޭ ޚަރަދު ބޮޑުވެގެން އެކަމަށް ކުރަންޖެހޭ ހޭދައެވެ.

"މިއިން ތަނެއްގެ ކުއްޔަށް 16،000 ރުފިޔާ ޖެހޭ. [އެހެންކަމުން] ލޯނު އަދާކުރުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި ސަރުކާރަށް ޖެހުނީ ރައްޔިތުންގެ އަތުން ނަގާ ޓެކުސް ބޮޑުކުރާން،" ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ލިއުމާއި ގުޅޭ