Wednesday 31st May 2023
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
ތާރީޚު

ދެވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން ޓެކްނޮލޮޖީގެ ރޮނގުން އައި ކުރިއެރުންތައް!

ދެވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާމައަކީ އިންސާނީ ތާރީޚުގައި ހިނގި އެންމެ ނުރައްކާތެރި ހަމަނުޖެހުންތަކުގެ ތެރެއިން 60 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވި ހަނގުރާމައަކަށްވީ ނަމަވެސް، އެކަމުގެ ސަބަބުން ޓެކްނޮލޮޖީގެ ގިނަ އުފެއްދުންތަކާއި ސައިންޓިފިކް ކުރިއެރުންތައް ދުނިޔެއަށް ވަނީ ދާއިމީ އަސަރުތަކެއް ކޮށްފައެވެ. މި އުފެއްދުންތަކުގެ ސަބަބުން ހަމައެކަނި އަޅުގަނޑުމެންގެ ދިރިއުޅުމާއި މަސައްކަތް ކުރާ ގޮތް ބަދަލުވެ، ދުނިޔޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހަށާއި ބައިނަލްއަގްވާމީ ގުޅުންތަކަށް ވެސް ދުރުރާސްތާގެ ނަތީޖާތަކެއް ވަނީ ކުރިމަތިވެފަ އެވެ. މި ލިޔުމުގައި މި ގެނެސްދެނީ ދެވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން އުފެދުނު ފަސް އުފެއްދުމެކެވެ.

ޖެޓް އިންޖީނު

ދެވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން ޓެކްނޮލޮޖީއަށް އައި އެންމެ ބޮޑު އެއް ކާމިޔާބަކީ ޖެޓް އިންޖީނު އީޖާދުވުމެވެ. ޖެޓު އިންޖީނަކީ ހަނގުރާމާގައި ބޭނުން ކުރުމަށް ބާރުގަދަ މަތިންދާބޯޓުތަކެއް އުފެއްދުމުގެ ބޭނުމުގައި ޖަރުމަނުގެ ސައިންސްވެރިން ކުރި ދިރާސާއިން ކުރެވުނު އީޖާދެކެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ އުފެއްދި ޖެޓު އިންޖީނަކީ ޖަރުމަނުގެ އިންޖިނިއަރެއް ކަމަށްވާ ހާންސް ވޮން އޮހައިން އުފެއްދި ހެއިންކެލް އެޗްއީ 178 ނަމަކަށް ކިޔާ އިންޖީނެކެވެ. ފުރަތަމަ ހަނގުރާމަ މަތީ މަތިންދާބޯޓުތަކުގައި މި އިންޖީނު ބޭނުން ކުރިނަމަވެސް ފަހުން ކޮމާޝަލް މަތިންދާބޯޓުތަކުގައި ބޭނުންކޮށް ދުނިޔޭގެ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ދާއިރާއަށް އިންގިލާބެއް ގެނުވިއެވެ.

ނިއުކްލިއަރ ހަތިޔާރު

އެމެރިކާއިން ފުރަތަމަ ނިއުކްލިއާ ހަތިޔާރު އުފެއްދީ ދެވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާމައިގެ ދުވަސްވަރު މެންހަޓަން ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުންނެވެ. ޖަޕާނުގެ ހިރޯޝީމާ އާއި ނާގަސާކީ އަށް ފުރަތަމަ ނިއުކްލިއާ ބޮން ވައްޓާލީ 1945 ވަނަ އަހަރު އެވެ. ޖަޕާނަށް ވައްޓާލި ދެ ބޮމާއި އެކު ދެވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާމަ ނިމުނެވެ. އަދި އެއާއި އެކު ނިއުކްލިއަރ ހަތިޔާރު ހުންނަ ޤައުމުތަކަކީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބާރުގަދަ ޤައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނުނެވެ. ނިއުކްލިއަރ ހަތިޔާރަކީ މިހާތަނަށް އިންސާނުން އުފެއްދި އެންމެ ގެއްލުން ހުރި ހަތިޔާރެވެ. ނިއުކްލިއަރ ހަތިޔާރު އެފަހުން ހަނގުރާމައެއްގައި ބޭނުންކޮށްފައި ނުވިނަމަވެސް ނިއުކްލިއަރ ހަތިޔާރު ހުރި އެއްވެސް ޤައުމަކާއި އެހެން އެއްވެސް ޤައުމަކުން ބޮޑު ހަނގުރާމައެއް ކޮށްފައި ނުވެއެވެ.

ޕެނިސިލިން

އެންޓިބަޔޮޓިކްގެ ބާވަތެއް ކަމަށްވާ ޕެނިސިލިން އަކީ 1920 ގެ އަހަރުތަކުގައި އެލެގްޒެންޑާ ފްލެމިން އުފެއްދި ބޭހެއް ނަމަވެސް ދެވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާމައާ ހަމައަށް ވެސް މިއީ ގިނަ އަދަދަކަށް އުފެއްދި އެއްޗެއް ނޫނެވެ. ހަނގުރާމައިގެ ދުވަސްވަރު ޕެނިސިލިން އަށް އޮތް ޑިމާންޑުގެ ސަބަބުން މި ބޭސް އުފެއްދުމަށް ބޮޑެތި ކުރިއެރުންތަކެއް ލިބުމުން ބެކްޓީރިއަލް އިންފެކްޝަންތަކަށް ފަރުވާ ދީގެން އެތައް ބައެއްގެ ފުރާނަ ވަނީ ސަލާމަތްވެފަ އެވެ.

ކޮމްޕިއުޓަރު

ރަތަމަ ކޮމްޕިއުޓަރުތައް އުފެއްދީ ދެވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާމައިގެ ދުވަސްވަރު އަސްކަރީ ބޭނުމަށް ބޮޑެތި ހިސާބުތައް ހެދުމުގެ ގޮތުންނެވެ. އޭރު ގެންގުޅުނު މި ކޮމްޕިއުޓަރުތަކަކީ ބޮޑެތި އަދި އަގުބޮޑު ކޮމްޕިއުޓަރުތަކަކަށްވީ ނަމަވެސް، އެ ކޮމްޕިއުޓަރުތަކުގެ ސަބަބުން ޒަމާނީ ކޮމްޕިއުޓަރުތައް އުފެއްދުމަށް މަގު ފަހިވެގެން ދިޔައެވެ. އަދި މިއީ މިހާރު އާންމު ދިރިއުޅުމުގައި ކޮންމެހެން ބޭނުންތެރި އެއްޗެކެވެ.

އިންޓަރނެޓް

އިންޓަނެޓްގެ ބިންގާ އެޅީ ދެވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާމައިގެ ދުވަސްވަރު ފުރަތަމަ ކޮމްޕިއުޓަރު ނެޓްވޯކްތައް ތަރައްގީކުރުމާއިއެކުގައެވެ. އަސްކަރީ ބޭނުންތަކަށް އޭރު މި ނެޓްވޯކްތައް ބޭނުންކުރި ނަމަވެސް، އެންމެ ފަހުން އެ ނެޓްވޯކްތައް އިންޓަނެޓަށް ބަދަލުވެ، އެތައް ބިލިއަން ބަޔަކާއި ޑިވައިސްތައް ގުޅުވައިދޭ ބައިނަލްއަގުވާމީ ނެޓްވޯކަކަށް ވަނީ ވެފަ އެވެ. އިންޓަނެޓްގެ ސަބަބުން މުއާމަލާތްކުރުމާއި، މައުލޫމާތު ހޯދުމާއި، ވިޔަފާރި ކުރާ ގޮތް ބަދަލުވެ، މުޖުތަމައުއަށާއި ސަގާފަތަށް ވަރަށް ބޮޑެތި އިންގިލާބީ ބަދަލުތައް އައިސްފައިވެއެވެ.

ދެވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާމައަކީ، ބޮޑެތި ހިތާމަތަކަކާއި، އެތައް ބައެއްގެ ފުރާނަ ގެއްލުނު ނުރައްކާތެރި ހަނގުރާމައަކަށް ވީނަމަވެސް، އެކަމުގެ ސަބަބުން ޓެކްނޮލޮޖީގެ ގިނަ އުފެއްދުންތަކާއި، ސައިންޓިފިކް ކުރިއެރުންތައް ދުނިޔެއަށް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ކުރިއެވެ. ޖެޓް އިންޖީނާއި ނިއުކްލިއާ ހަތިޔާރާއި ޕެނިސިލިން އާއި ކޮމްޕިއުޓަރާއި އިންޓަނެޓް ފަދަ މި އުފެއްދުންތަކުގެ ސަބަބުން އިންސާނުންގެ ދިރިއުޅުމާއި މަސައްކަތް ކުރާ ގޮތް ބަދަލުވެއްޖެއެވެ.

މި ލިއުމާއި ގުޅޭ