Monday 11th Dec 2023
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
ލައިފް ސްޓައިލް

ކެޝޫ ނަޓް: ސިއްހަތަށް ގިނަގުނަ ފައިދާތައް ލިބޭ

ކެޝޫ ނަޓަކީ ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގެ މީހުން މީރުކޮށް ކައިއުޅޭ ބަދަނެކެވެ.. އެކިކަހަލަ ކާއެއްޗެހި މީރުކުރުމަށްވެސް ބޭނުން ކުރާ ކެޝޫގައި ސިއްހަތަށް ފައިދާ ކުރާ އެކި މާއްދާތައް ހިމެނެއެވެ. އާންމު ދިރުއުޅުމުގައި ބޭނުންކުރާ ލުއި ކެއުމަކަށް ކެޝޫ ހަދަންވީ ސަބަބުތަކަށް ބަލާލަމާ ހިނގާށެވެ.

ހިތުގެ ދުޅަހެޔޮކަން

ކެޝޫއަކީ ހިތައް ފައިދާ ހުރި މާއްދާތަކެއް ތަކެއް ކަމައްވާ "މޮނޯސެޗުރޭޓެޑް" އަދި "ޕޮލިއުންސެޓުރޭޓެޑް" އޭގައި އެކުލެވޭ އެއްޗެކެވެ. މި ދެމާއްދާއިން ކޮލެސްޓްރޯލް ދައްކޮށްލާ ހިތުގެ ބަލިތައް ޖެހުމުން ދުރުކޮށްދެއެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން ހަަށިގަނޑުގެ ސެލްސް ތަކަށް ގެއްލުންކުޑަކޮށްދޭ އެންޓިއޮކްސިޑަންޓްސް ހިމެނެއެވެ.

ގްލޫކޯސް ކޮންޓުރޯލް ކޮށްދޭ

ބައެއް ދިރާސާތަކުން ދައްކާގޮތުން، ކެޝޫއިން ހަކުރުބަލި ހުންނަ މީހުންގެ ގްލޫކޯސް މިންވަރު އެއްހަމައެއްގައި ދަމަހައްޓައިދެއެވެ. މިކަންދިމާވުމުގެ ސަބަބަކަށް ލަފާކުރެވެނީ ކެޝޫގައި އެކުލެވޭ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިބާ އަދި ޕްރޯޓީންތައް ލޭގެތެރެއަށް ދަމައިގަންނަ ހަކުރުގެ ނިސްބަތް ދައްކޮށްލައިގެނެވެ.

ބަރުދަން އެއްވަރެއްގައި ދެމެހެއްޓުން

ކެލޮރީސް ގިނަވިޔަސް ކެޝޫގައި އެކުލެވޭ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިބާ އަދި ޕްރޯޓީންގެ ސަބަބުން މީހާ ބަނޑުހައިވާވަރު ކުޑަކޮށް ކެވޭ މިންވަރު މަދުވުން އެކަށީގެންވެއެވެ. އަދި ކެޝޫގައި ހިމެނޭ ދުޅަހެޔޮ ސަރުބީތަކާއި ހެދި އިންސުލިން ސެންސިޓިވިޓީ ރަނގަޅު ކޮށްދީ ބަރުދަން ލުއިވުމަށް އެހީތެރިކަމަކަށްވެއެވެ.

ކަށިތަކުގެ ދުޅަހެޔޮކަން

މެގްނީސިއަމް، ފޮސްފޮރަސް، އަދި ޒިންކް، މި ތިނެއްޗަކީ ކަށިތައް ވަރުގަދަކޮށްދިނުމަށް އެހީވެދޭ ކެޝޫގައި ހިމެނޭ މިނެރަލްސްތަކެކެވެ. އަދި ކަށިތައް ފީވެ ހަލާކު ކޮށްލާ ބަލި، އޮސްޓިއޮޕޮރޯސިސްގެ ޝިކާރައަކަށްވުން ހާސްތަން ކުޑަކޮށްދޭ މިނެރަލްތަކެއްވެސްމެއެވެ.

ހަމުގެ ދުޅަހެޔޮކަން

ކެޝޫގައި ހިމެނޭ ވިޓަމިން އީ އަކީ ހަށިގަނޑުގެ ސެލްސްތަަކައް ގެއްލުން ކުރާ ފްރީ ރެޑިކަލްސް ތަކުން އުފެދޭ މޮލެކިއުލްސްތަކުން ހަން ރައްކާތެރިކޮއްދޭ ވިޓަމިނެކެވެ. ހަމުގެ އެކިއެކި ޕްރޮޑަކްޓްސްތަކުގައި ކެޝޫ ބޭނުންކުރަނީ މި ސަބަބާއި ގުޅިގެނެވެ. އަދި އިތުރަށް އޭގެ ސަބަބުން ހަން އޮމާންވެ ރީތިކޮށްދެއެވެ.

ގިނަގުނަ ފައިދާ ކެޝޫއިންވާއިރު ވިސްނާލަން މުހިންމު ކަމަކީ ކެޝޫގައި ކެލޮރީސް އަދި ޕްރޮޓީންސް ހިމެނޭވަރު ގިނަވުމުން، ބޭނުން ކުރުމުގައި މެދުމިންވަރެއްގައި ހިފެހެއްޓުމެވެ. ދުވާލަކު 28-56 ގުރާމްސް ކެއުމުން ކެޝޫގެ ފައިދާ ލިބޭނެއެވެ.

އެހެން ބަދަން ތަކާއި އެއްކޮށްގެން ވިޔަސް، ފޮނި އެއްޗެއް ތައްޔާރު ކުރާއިރު ރަހަމީރު ކޮށްލަން ވިޔަސް ނޫނީ މިލްކްޝޭކެއްގައި ވިޔަސް ކެޝޫ ބޭނުން ކޮށްގެން މުޅި މީހާގެ ސިއްހަތު ދުޅަހެޔޮކޮށްދޭނެ ކަމުގެ އެއްވެސް ޝައްކެތްނެތެވެ.

މި ލިއުމާއި ގުޅޭ