Monday 11th Dec 2023
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
އިސްލާމީކަންތައްތަކާ ބެހޭ ވުޒާރާ

ހިލޭ ކުރެވެން އޮތް ކަމެއް ފައިސާ ދީގެން ކުރުމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މީހަކު ހޯދަނީ

ހިލޭ ކުރެވެން އޮތް ކަމެއް ކުރަން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ފައިސާ ދީފައި މީހަކު ހޯދަން އިއުލާނުކޮށްފިއެވެ.

އެގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަގުފާބެހޭ ގާނޫނު އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާނެ ކޮންސަލްޓެންޓެއް ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރީން މިހާރު ވަނީ ބީލަމަށް ހުޅުވާލާފައެވެ.

މިކަމާއި ގުޅިގެން ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ މިހާރުވެސް ވަގުފުގެ ގާނޫނުގެ ޑްރަފްޓް އަދި ފަންނީ ލަފާ މިނިސްޓްރީގައި ހުންނާނެކަމަށށާއި މިނިސްޓްރީން އިތުރު ހަރަދެއް ނުކޮށް އިސްލާމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކް (އައިޑީބީ) އަށް އެކަމަށް އެދި ސިޓީ އެއް ފޮނުވުމުން ހިލޭ ސާބަހަށް އެކަން ކޮށްދޭނެކަމަށެވެ.

ޑރ. ޝަހީމް މިފަދައިން ވިދާޅުވެފައިވާއިރު އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ގެޒެޓުކުރި އިއުލާނެއްގައި ބުނީ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށާއި އަދި އެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ރެޖިސްޓްރީ ކުރަން ނުޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ބީލަން ހުޅުވާލެވިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ބީލަން ހުޅުވާލާފައިވަނީ ދީނީ ދާއިރާއިން އަދި އިސްލާމިކް ފައިނޭންސް ދާއިރާއިން ކޮންސަލްޓެންސީ ދެވޭނެ ތަޖުރިބާ ހުރި ފަރާތެއް ހޯދުމަށެވެ. މި ބީލަމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވަނީ މި މަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށެވެ.

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މިފަދަ އިއުލާނެއްކޮށްފައިވާއިރު ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ވަގުފު އިމާރާތެއް ބިނާކޮށްފައިވަނީ ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެ ވެރިކަމުގައި އެއިރުގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ.މުޙައްމަދު ޝަހީމް ޢަލީ ސަޢީދުގެ އިސްނެންގެވުމުގެ މަތިންނެވެ.

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ވަޤުފު ފަންޑުގެ ދަށުން އޭރު ބިނާކުރި ދާރުލްއީމާނު ވަޤުފު އިމާރާތުން ކުލީގެ ގޮތުގައި މިދިޔަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް 18.4 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވެއެވެ.
މި ލިއުމާއި ގުޅޭ