Friday 1st Mar 2024
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
ސިޔާސީ މަޤާމު

މުސާރަ ދޭނެ ފައިސާވެސް ނެތް ދަނޑިވަޅެއްގައި އިތުރު ބަޔަކަށް ސިޔާސީ މަޤާމުތައް ދީފި

ސަރުކާރުގެ މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރަ ދޭން ބޭނުންވާ ވަރަށްވެސް ދައުލަތުގައި ފައިސާ ނެތް ދަނޑިވަޅެއްގައި އަނެއްކާވެސް އިތުރު ބަޔަކަށް ރައީސް ސޯލިހް ސިޔާސީ މަޤާމުތައް ދެއްވައިފިއެވެ.

މިގޮތުން ސިޔާސީ މަޤާމުތައް މިފަހަރު ދެއްވާފައިވަނީ ޖޭޕީގެ ކުރީގެ ތަރުޖަމާނު މޫސާ ރަމީޒް، ކުރިން ފިލްމު ކުޅުނު އަލީ ޝިޔާމް އަދި ޝިޔާދާ އިބްރާހިމް ނަމަކަށް ކިޔާ ފަރާތަކަށެވެ.

މޫސާ ރަމީޒަށް ދީފައިވަނީ ކޮލޮމްބޯގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީއިން ސިޔާސީ ވަޒީފާއެކެވެ. އަދި އަލީ ޝިޔާމަށް ދީފައިވަނީ ތިރިނަވަންތަޕޫރަމްގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންސުލޭޓުގެ ވަޒީފާއެކެވެ. ޝިޔާދާ އައްޔަންކޮށްފައިވަނީ ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ސީނިއަރ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރއަކަށެވެ.

މޫސާ ރަމީޒް އަދި އަލީ ޝިޔާމް އަކީ މީގެކުރިން ޓުވިޓަރގައި ސަރުކާރަށް ފާޑުކިޔަމުން އައި ފަރާތްތަކެވެ. ނަމަވެސް ފަހަކަށް އައިސް އެ ދެމީހުންވެސް ރައީސް ސޯލިހާއި ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދަށް ސަނާކިޔައި ޓުވީޓުކުރަމުން އައިސްފައިވެއެވެ.

އެއް ދުވަހެއްގައި 3 ފަރާތަށް ސިޔާސީ ވަޒީފާ ދިން އިރު މިދިޔަ ހަފްތާގައިވެސް 3 ފަރާތަކަށް ސަރުކާރުން ވަނީ ސިޔާސީ މަޤާމުތައް ދީފައެވެ.

ސިޔާސީ މަޤާމުތަކުގައި މިވަގުތު ތިބީ ކިތައް މީހުންކަންވެސް ސަރުކާރުން ސިއްރުކޮށްފައިވާއިރު އެ މައުލޫމާތު ހާމަކުރަން އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހުން ވަނީ އަންގާފައެވެ. ނަމަވެސް ސަރުކާރުން އެ އެންގުމަށް އިޖާބަ ދީފައިނުވެއެވެ.

އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ސިޔާސީ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ދިނުމަށް 452.9 މިލިއަން ރުފިޔާ ހިމަނާފައިވެއެވެ. މިއީ ރާއްޖޭގެ ތާރީހުގައިވެސް ސިޔާސީ މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރަ ދިނުމަށް މިހާ ބޮޑު ބަޖެޓެއް ފާސްކުރި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. ފާއިތުވި 2021 ވަނަ އަހަރު ސިޔާސީ މުވައްޒަފުންނަށް މުސާޜަ ދިނުމަށް ފާސްކުރީ 407 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެކެވެ. އެހެން ކަމުން މިއަހަރުގެ ބަޖެޓަށް ވަނީ 45 މިލިއަން ރުފިޔާ އިތުރުވެފައެވެ

ސިޔާސީ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދުގެ ގޮތުގައި ބަޖެޓުގައި ޖަހާފައިވަނީ 1068 އެވެ. އެންމެ ސިޔާސީ މުވައްޒަފުން ގިނަ އޮފީސްތަކަކީ ރައީސް އޮފީސް، ހެލްތު މިނިސްޓްރީ، އަދި ފޮރިން މިނިސްޓްރީއެވެ.
ރަސްމީކޮށް ސިޔާސީ މަޤާމުތަކުގެ އަދަދަކީ 1068 ނަމަވެސް ސަރުކަރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުންވެސް ގިނަ އަދަދަކަށް މީހުންނަށް މަޤާމުތައް ދީފައިވެއެވެ. އެ ކުންފުނިތަކަށްވެސް ހަރަދުކުރަނީ ސަރުކާރުންކަމަށްވާއިރު އެއީވެސް ސިޔާސީ މަޤާމުތަކެވެ. ކުންފުނިތަކަށް ސަރުކާރުން އަހަރެއްގެ މައްޗަށް އެތައް ބިލިއަން ރުފިޔާއެއް ހަރަދުކުރަންޖެހެއެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ބޮޑު ބަޔަކީ ރިކަރެންޓު ހަރަދެވެ.

މި ލިއުމާއި ގުޅޭ