Sunday 3rd Mar 2024
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
މެމްބަރު އިބްރާހިމް ރަޝީދު (ބޮންޑޭ)

ބޮންޑެ ސަރުކާރަށް: ގާނޫނު ހަދަނީ ލުއިފަސޭހަކުރަން، ބަލާ އާއި މުސީބާތް ޖައްސާކަށް ނޫން

ޤާނޫނުތައް ހަދަނީ ރައްޔިތުންނަށް ލުއިފަސޭހަކުރަންކަމަށާއި ބަލާއާއި މުސީބާތް ޖައްސަން ނޫންކަމަށް ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު (ބޮންޑެ) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ބޮންޑެ މިފަދައިން ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގައި އަލަށް އުފަންވާ ކުދިން ހަތް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރަޖިސްޓަރީ ނުކޮށްފި ނަމަ، 10،000ރ. އިން ޖޫރިމަނާ ކުރުމަށް އެކުލަވާލި ބިލު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އިއްޔެ ފާސްކުރުމާއި ގުޅިގެންނެވެ.

މިކަމާއި ގުޅިގެން ބޮންޑެ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ ފިޔަވަޅު އެޅިޔަސް އަދި ޕާޓީން ވަކިކުރިޔަސް މިފަދަ ރަހުމްކުޑަ ބޮޑެތި ޖޫރިމަނާ ފާސްކުރަން ވޯޓު ނުދެވޭނެކަމަށެވެ.

މިކަން ފާހަގަކުރައްވާ އޭނާ ވިދާޅުވީ ގާނޫނު ހަދަނީ ލުއިފަސޭހަކުރަން ކަމަށާއި ރައްޔިތުންނަށް ބަލާ އާއި މުސީބާތް ޖައްސަން ނޫންކަމަށެވެ.

ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް މުއިއްޒު ހުށަހެޅި އުފަންވުމާއި މަރުވުން ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމާއި އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް އަދި ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ހެދުމާބެހޭ ބިލު މަޖިލީހުން މިއަދު ފާސްކުރީ 52 މެންބަރުންގެ ތާއީދާއެކުއެވެ.

މަޖިލީހުގެ ގައުމީ ތަރިކަ އާއި ތަރައްގީގެ ކޮމިޓީ އަދި އިޖުތިމާއީ ކޮމެޓީ ގުޅިގެން ދިރާސާކުރި މި ބިލުގައި ބުނެފައި ވަނީ ރާއްޖޭގައި އުފަންވާ ކޮންމެ ކުއްޖަކު އުފަންވާތާ ހަތް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފޫޅުމާ ފޯމާ އެކު، ރަށް ނުވަތަ ސިޓީ ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުމަކީ އެ ކުއްޖެއްގެ މައިންބަފައިން ނުވަތަ ބެލެނިވެރިޔާގެ މައްޗަށް ލާޒިމު ކަމެއް ކަމަށެވެ.
އެ ބިލު އެންމެ ފުރަތަމަ ކޮމިޓީ އަށް ހުށަހެޅިއިރު އޮތީ ހަފުތާއެއްގެ ތެރޭގައި ރަޖިސްޓްރީ ނުކޮށްފި ނަމަ 10،000ރ. އިން ޖުރިމަނާކުރާ ގޮތަށެވެ. ނަމަވެސް، ކޮމެޓީގައި މަޝްވަރާކުރުމަށް ފަހު ނިންމީ ޖޫރިމަނާކުރާނީ އެ ހާލަތް މެދުވެރިވި ސަބަބަށް ރިއާޔަތްކުރުމަށް ފަހުގައި ކަމަށެވެ.
އަދި ފޫޅުމާ ފޯމުގައި ބައްޕައަށް ސޮއިނުކުރެއްވިއްޖެ ހާލަތެއްގައި މަންމައަށް ސޮއިކުރެވޭ ގޮތަށާއި, މަންމައަށް ސޮއިނުކުރެވިއްޖެ ހާލަތެއްގައި ބެލެނިވެރިޔަކަށް ސޮއިކުރެވޭނެ ކަމަށް އެބިލުގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މީީގެ އިތުރުން ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިން ވިހާ ކުދިން، އެ ގައުމެއްގައި އުފަންވި ކަމުގެ ރަސްމީ ލިޔުމާ އެކު، ރާއްޖެ އެނބުރި އަންނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ހަތް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރަން ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެ ކަމަށް އެ ބިލުގައި ބުނެއެވެ.

އަދި އެ ކުދިން އުފަންވާ ތާރީހުން ފެށިގެން ހަ މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި، އުފަންދުވަހުގެ ސެޓިފިކެޓް ހައްދަން ރަށް ނުވަތަ ސިޓީ ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ވެސް ބުނެފައިވެއެވެ.
މި ލިއުމާއި ގުޅޭ