Monday 11th Dec 2023
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
ސިވިލް ކޯޓު

ހައިކޯޓުން އަމުރުކުރި ގޮތަށް ސީއެސްސީން މުސްއަބުއަށް އެއް މިލިއަން ރުފިޔާ ނުދިން

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ކުރީގެ ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓްރީ މުސްއަބް އަބްދުﷲ އެ މަގާމުން ވަކިކުރީ ގާނޫނާ ހިލާފަށް ކަމަށް ނިންމައި ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ދައްކަން ސިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ސީއެސްސީގެ) މައްޗަށް ހައިކޯޓުން ހުކުމްކުރި ފައިސާ ނުދައްކައިގެން ސިވިލް ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

މުސްއަބު މަގާމުން ވަކިކުރީ ސީއެސްސީން ބަލަމުންދިޔަ މައްސަލަތަކަކާ ގުޅިގެން ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ސަސްޕެންޝަންގައި ބެހެއްޓުމަށް ފަހު 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު އެވެ.

އެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން މުސްއަބު ދައުވާކުރީ އޭނާ ވަކިކުރަން ނިންމި ނިންމުން ބާތިލްކޮށް އަދި ވަޒީފާ އަނބުރާ އިއާދަ ކުރުމުގެ އިތުރުން ސަސްޕެންޑް ކުރި ދުވަހުން ފެށިގެން ވަޒީފާ އިއާދަކުރުމާ ހަމައަށް ލިބެންޖެހޭ މުސާރަ އާއި އިނާޔަތްތައް ހޯދުމަށެވެ. އެކަމާ ގުޅިގެން 2020 ވަނަ އަހަރު ސިވިލް ކޯޓުން ނިންމީ މުސްއަބު ވަކިކުރީ ގާނޫނާ ހިލާފަށް ކަމަށް ސާބިތު ނުވާ ކަމަށެވެ.

އެ މައްސަލަ މުސްއަބުގެ ފަރާތުން ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފް ކުރުމުން އެކޯޓުން މިއަދު ނިންމީ އޭނާ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައި ވަނީ ގާނޫނާ ހިލާފަށް ކަމަށެވެ.

ހައި ކޯޓުން މިދިޔަ އޮގަސްޓު މަހު ކުރި ހުކުމުގައި ވަނީ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ ބާކީ އޮތް މުއްދަތުގެ މުސާރަ ކުރިޔަށް އޮތް 14 ދުވަސް ތެރޭގައި ދިނުމަށް އަންގާފަ އެވެ. އެގޮތުން ތިން ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާގުން ކުރި ހުކުމުގައި ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅީ 1،187،666.60ރ. އެވެ.

އެކަމަކު އެ ފައިސާ ސިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަނުން ހުކުމާ އެއްގޮތަށް ދައްކާފައި ނުވާތީ މުސްއަބުގެ ފަރާތުން އެ މައްސަލަ ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި އެވެ. އޭގައި އެދިފައިވަނީ ސީއެސްސީ ކޯޓަށް ހާޒިރުކޮށް، ހައިކޯޓުގެ ހުކުމާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރުމަށް އަމުރުކޮށްދިނުމަށެވެ.

ނަމަވެސް އެގޮތަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށް ސީއެސްސީން އިންކާރުކޮށްފިނަމަ އެއް މިލިއަން ރިފިޔާ ސީއެސްސީގެ ބަޖެޓުން އުނިކޮށް، މުސްއަބުގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްދިނުމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ މައްޗަށް އަމުރުކޮށްދިނުމަށް ވެސް އެދިފައިވެ އެވެ.
އެ މައްސަލައިގައި ސިވިލް ކޯޓުން މިއަދު ވަނީ މުސްއަބަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ކުރިން ދައްކައި ހަލާސްކުރުމަށް ސިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަންގެ މައްޗަށް އަމުރުކޮށްފަ އެވެ.
މި ލިއުމާއި ގުޅޭ