Wednesday 7th Dec 2022
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
އޫރިދޫ

އުރީދޫ ފުޓްބޯލް ފޯރި ކެމްޕެއިންގެ ދަށުން ބޮޑެތި އިނާމުތައް ލިބިދޭ ފުރުސަތުތައް ހުޅުވާލައިފި

އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް އިން ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ މުޖުތަމައުތަކަށް މަޖާ އަދި ކުލަގަދަ ތަޖުރިބާއެއް ހޯދައިދިނުމުގެ މަގްސަދުގައި ތަފާތު އޮފާތަކާއި ޕްރޮމޯޝަންތަކެއް މިއަދު ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ. މި އޮފަރތައް އިއުލާނުކޮށްފައިވަނީ މީޑިއާނެޓާއެކު މިއަދު މެންހެޓަން ބިސްނަސް ހޮޓެލްގައި ބޭއްވުނު ޕްރެސް ކޮންފެރެންސްއެއްގައެވެ.

އުރީދޫ ފުޓްބޯލް ފޯރީ ކެމްޕެއިން ޕޯޓްފޯލިއޯގައި ހިމެނެނީ:

ވޯލްޑް ކަޕް ޕެކް

ވޯލްޑް ކަޕް ޕެކް އެކްޓިވޭޓް ކޮށްލުމުން މީޑިއާނެޓް އެޕް މެދުވެރިކޮށް މެޗްތައް ބަލާލުމަށް 100 ޖީބީ ޑޭޓާ އާއި މީޑިއާނެޓް މަލްޓި ސްކްރީން އެޕްލިކޭޝަނަށް 30 ދުވަހުގެ ސަބްސްކްރިޕްޝަން އެންމެ 250ރ އަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. އުރީދޫ މޮބައިލް އަދި ސުޕަރނެޓް ކަސްޓަމަރުނަނަށް ހާއްސަ މި ޕެކް އެކްޓިވޭޓްކޮށްލެއްވުމުން ފޮނަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވާ ކޯޑް އެމް އެސް އެޕްގައި ޖެއްސެވުމުން މޮބައިލް އަދި ސުޕަރނެޓް ވައިފައި މެދުވެރިކޮށް ފޯނު އަދި ޓެބްލެޓް ތަކުގައި މެޗްތައް ފަސޭހަކަމާއެކު ބައްލަވާލެވޭނެއެވެ.
18 ނޮވެމްބަރު 2022އިން ފެށިގެން އުރީދޫ އެޕް http://ore.do/app ނުވަތަ *929# އަށް ޑައެލް ކޮށްލައިގެން ޕެކް އެކްޓިވޭޓް ކޮށްލެވޭނެއެވެ.

ޤަތަރު ރޯމިންގް ޕެކް

ވޯލްޑް ކަޕްގެ ފޯރީގައި ބައިވެރިވަޑައިގަންނަވަން ނުވަތަ ވޯލްޑް ކަޕް ގެ ދުވަސްވަރުގައި ޤަތަރަށް ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުންނަށް ޙާއްސަ ރޯމިންގް ޕެކް އެކްޓިވޭޓް ކޮށްލުމުން އެންމެ 1000ރ 1ޓީބީ ޑޭޓާ އުރީދޫ ޤަތަރުގެ 4ޖީ އަދި 5ޖި ނެޓްވޯކްގައި ބޭނުންކޮށްލެވޭނެއެވެ. މިއީ ޤަތަރުގެ ޑޭޓާ ޕެކްތަކާ އަޅާ ބަލާއިރުގައިވެސް ކަސްޓަމަރުންނަށް އެންމެ ހެޔޮ އަގުގައި ލިބިޥަޑައިގަންނަވާނެ ޑޭޓާ ޕެކެވެ.
18 ނޮވެމްބަރު 2022އިން ފެށިގެން އުރީދޫ އެޕް http://ore.do/app މެދުވެރިކޮށް އެކްޓިވޭޓް ކޮށްލެވޭނެއެވެ.

ގޯލާރ އެޕް މެދުވެރިކޮށް ސްކޯ ދިމާކޮށްގެން އަގުހުރި އިނާމްތައް

ދިވެހި އުފެއްދުމެއް ކަމަށްވާ ގޯލާރ ސްކޯ ދިމާކުރާ އެޕް މެދުވެރިކޮށް އުރީދޫ ފުޓްބޯލް ފޮރި ލީގުގައި ބައިވެރިވެ ވޯލްޑް ކަޕްގެ މެޗްތަކުގެ ސްކޯ ދިމާކޮށްގެން ވަރަށް ޙާއްސް އިނާމް ތަކެއް ހޯދުމުގެ ފުރުސަތުވެސްވެސް ވޯލްޑް ކަޕްގެ މެޗްތައް ފެށުމާއެކު ހުޅުވިގެން ދާނެއެވެ.ލީގުގައި މުޅިން ހިލޭ ބައިވެރިވެވޭއިރު ސްކޯ ގެސް ކުރާ ކޮންމެ ފަހަރަކު 1ރ ޗާރޖްކުރެވޭނެއެވެ.
ލީގު ނިމުމުން އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ހޯދައިފާއިވާ 7 ފަރަތާކަށް އިނާމު ތަކުގެ ތެރޭގައި ސީ ގިއަރ އަދި ކްރޮސްރޯޑް އިން ވަރަށް ހާއްސް އަގުހުރި އިނާމުތަކެއް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.
ގޯލަރ އޕް ޑައުންލޯޑް ކޮށްލުމަށް: http://ore.do/goalr

އުރީދޫ ނޭޝަން ފީފާ ޓޯނަމެންޓް

އަގުހުރި އިނާމުތަކާއެކު މި ވޯލްޑް ކަޕްގެ ފޯރިއާއި ގުޅުވައިގެން ރާއްޖޭގެ 4 ސިޓީ ހިމެނޭހެން އުރީދޫ ނޭޝަން ފީފާ ޓޯނަމެންޓް އެއް ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަ ޖެހިފައި. މުބާރާތުގައި ވާދަކޮށްގެން 1 ވަނަ އަށް ހޮވޭ ފަރާތަށް ވެސް އަގުހުރި އިނާމުތަކެއް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.
3 ޑިސެމްބަރު 2022 ގައި ފެށުމަށް ހަމަ ޖެހިފައިވާ މި ޓޯނަމެންޓް ކުރިއަށްދާނީ:
  • - މާލެ ސިޓީ ގައި ހުން ވީއާރް ކެފޭ ،
  • - ކުޅުދުފުށި ސިޓީ ގައި ހުންނަ ބައި ކަޅު ކެފޭ
  • - ފުވައްމުލައް ސިޓީ ގެ ފުވައްމުލައް ސްޓޭޑިއަމް
  • - އައްޑޫ ސިޓީ ގައި ހުންނަ އުރީދޫ ޝޮޕް
މި މުބާރުތަގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު އުރީދޫ ނޭޝަން ވެބްސައިޓް އަދި ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އިއުލާނު ކުރެވިގެންދާނެއެވެ.
އޮފަރތަކާއި ޓޯނަމެންޓްތަކުގެ އިތުރުނ މީޑިއާނެޓް އާއި އަދި ކައުންސިލްތަކާއި އެހެނިހެން ޕަރޓްނަރުންނާއި ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށެއްގައިވެސް އަޅުގަނޑުމެން މިވަނީ ފޭން ޒޯން ތަކެއް ތައްޔާރުކޮށްފައެވެ. އާއިލާ އާއި ރައްޓެހިންނާ އެކު ނުވަތު ޓީމުތަކުގެ ސަޕޯޓަރުން އެއްވެލައިގެން މެޗްތައް ފޮރީގައި ބަލާލުމުގެ ފުރުސަތު މި ފޭންޒޯންތަކުން ކަސްޓަމަރުންނަށް ފަހި ވެގެންދާނެއެވެ.
މި ލިއުމާއި ގުޅޭ