Friday 31st Mar 2023
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް

އެހެން ދީންތަކުގެ އަޅުކަން އާންމުކޮށް ކުރުމަކީ މަނާކަމެއްކަން ހަނދާންކޮށްދޭން މިނިސްޓްރީން އެދިއްޖެ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެހެން ދީންތަކުގެ ޝިއާރުތައް ފާޅުކުރުމަކީ މަނާކަމެއްކަން ރާއްޖެއަށް އަންނަ ބިދޭސީންނަށް ހަނދާންކޮށްދިނުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްއިން އެދިއްޖެއެވެ.

މިއަދު އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ މަސައްކަތްކުރުމަށާއި، ފަތުރުވެރިންގެ ގޮތުގައި ރާއްޖެއަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބިދޭސީން ޒިޔާރަތްކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ. އަދި އެފަދައިން އަންނަ ބިދޭސީންނަށް ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރުމަށް ބިދޭސީންނަށް އިރުޝާދު ދިނުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް ކަމަށް މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވެއެވެ.

އެ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަން ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ޤަވާއިދުގެ 9 ވަނަ މާއްދާއިން ސާފުވާ ގޮތަށް ބިދޭސީންނަށް އިރުޝާދު ދިނުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއް ކަމަށެވެ. އެ މާއްދާގައި ބުނެފައިވަނީ ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ ޣައިރު މުސްލިމުންނާއި ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ޣައިރު މުސްލިމުން ފާޅުކަން ބޮޑު ގޮތެއްގައި އެމީހުންގެ ދީނީ ޝިއާރުތައް ފާޅޫކުރުމާއި އާންމު ތަންތާނގައި ޖަމާއަތް ހަދައިގެން އެފަދަ ދީނީ ހަރަކާތްތައް ހިންގުމާއި އެ މީހުންގެ އެފަދަ އެއްވެސް ހަރަކާތެއްގައި ދިވެއްސަކު ބައިވެރިކުރުމަކީ މަނާކަމެއް ކަމަށެވެ.

މިނިސްޓްރީން ފާހަގަކުރީ އެ މާއްދާއަށް ބަލާއިރު ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް އާންމު ތަނެއްގައި އިސްލާމްދީން ފިޔަވައި އެހެން އެއްވެސް ދީނެއްގެ އަޅުކަމަކާ ގުޅޭ އެއްވެސް ކަމެއް ހިންގުމަކީ ކަނޑައެޅިގެން މަނާކަމެއް ކަމަށެވެ.

އޭގެ އިތުރަށް ގެސްޓު ހައުސް ހިންގާ ފަރާތްތަކުގެ ކިނބައިން މިނިސްޓްރީން އެދިފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގެސްޓުހައުސްތަކަށް އަންނަ ފަތުރުވެރިން، ގެސްޓު ހިންގުމާ ބެހޭ ޤަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން އިޖުތިމާއީ މިންގަނޑަށް ފެތޭ ހެދުމެއް އެޅުމަށް އިރުޝާދު ދޭންވާނެ ކަމަށެވެ.

އަދި ރާއްޖެއިން ބޭރުން ރާއްޖެއަށް މީހުން ގެންނައިރު އެ މީހުންނަށް މި މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދީ، ސާފުކޮށްދީ، އިރުޝާދު ދިނުމަށް ހަނދާންކޮށްދޭ ކަމަށާއި، ސިޓީ ކައުންސިލުތަކާއި ރަށު ކައުްނސިލުތަކާއި އަތޮޅު ކައުންސިލުތަކުން މިކަމަށް ޚާއްޞާ ސަމާލުކަން ދިނުމަށާއި މި ބާވަތުގެ މައްސަލާގައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް މިނިސްޓްރީން އިރުޝާދުދީފައިވެއެވެ.

މި ލިއުމާއި ގުޅޭ