Saturday 25th Mar 2023
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން

ބޮޑު އަގުގާ ލޯނު ނަގާ ޓެކްސް ބޮޑުކޮށް ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގާތީ އަލީގެ ކަންބޮޑުވުން

ބޮޑު އަގުގާ ލޯނު ނަގާ ޓެކްސް ބޮޑުކޮށް ސަރުކާރުގެ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގާކަމަށް ވިދާޅުވެ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލީ ހުސައިން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވައިފިއެވެ.

މިއަދުގެ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަށް ބަހުސްކުރަމުން އަލީ ހުސައިން ވިދާޅުވީ ބަޖެޓެއް އެކުލަވާލުމުގެ ކުރިން ގައުމެއްގެ ތަރައްގީގެ ޕްލޭން ހެދުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއް ކަމަށެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ 2014 ވަނަ އަހަރު ފާސްކޮށްފައި އޮންނަ ގާނޫނެއް ބުނާގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި އޭގެ ފަހުން ހެދޭ ކޮންމެ ބަޖެޓެއް ހެދެން ޖެހޭނީ ނެޝަނަލް ޕްލޭނިން ނުވަތަ ދުރުރާސްތާ ގައުމީ ތަރައްގީގެ ޕްލޭނިން ހެދުމަށް ފަހު އެ ތަރައްގީގެ ޕްލޭނުގައިވާ ކަންތައްތައް ހާސިލްކުރުމަށްޓަކާކަމަށާއި ނަމަވެސް މިއަދާ ހަމައަށް ޖެހެންދެންވެސް އެ ނެޝަނަލް ޕްލޭނިން ނުވަތަ ގައުމީ ތަރައްގީގެ ޕްލޭން ހެދިފައި ނެތްކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން އަލީ ހުސައިން ވިދާޅުވީ ކޮންމެ ބޮޑެތި ލޯނުތައް ނަގައިގެން ބޮޑުކޮށް ޓެކްސް ނަގައިގެން ބޮޑު އަގުގައި ޕްރޮޖެކްތައް ހިންގުމަކީ ހަމަ ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ކުރެވިދާނެކަމެއްކަމަށާއި އެއީ ހަމަ ކޮންމެ ރައީސަކަށްވެސް ކުރެވިދާނެ ކަމެއްކަމަށެވެ.

"ނުކުރެވޭނެ ކަމަކީ އެކަށީގެންވާ ރޭޓެއްގައި ލޯނު ނަގައިގެން ރައްޔިތުންނަށް ބުރަ ނުޖައްސާ ކޮރަޕްޝަނެއް ނެތި އިންސާފުގެ މަގުން ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގާ ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ހިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުން" އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އަލީ ހުސައިން ވިދާޅުވީ ޕަރޮޖެކްޓްތައް ހިންގަން ޖެހޭ ގޮތަށް ހިންގާތަން ނުފެންނަކަމަށާއި ފެންނަނީ ބޮޑު އަގުގާ ލޯނު ނެގާ ޓެކްސް ބޮޑުކުރާ މަންޒަރުކަމަށެވެ.

މި ލިއުމާއި ގުޅޭ