Saturday 20th Jul 2024
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
ދީން

އަންނަ އަހަރުވެސް ކުޅިވަރާއި މުނިފޫހިފިލުވުމަށް ދީނީ ޚިދުމަތްތަކަށްވުރެ ބޮޑު ބަޖެޓެއް

2023 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގައި ކުޅިވަރާއި މުނިފޫހިފިލުވުމަށް ދީފައިވާ ބަޖެޓު ދީނީ ޚިދުމަތްތަކަށް ޚަރަދުކުރަން ލަފާކުރާ އަދަދަށްވުރެ ބޮޑެވެ.

ފާއިތުވި 2021 ވަނަ އަހަރު ފާސްކުރި 2022 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓުގައިވެސް ކުޅިވަރާއި މުނިފޫހިފިލުވުމަށް ޚަރަދުކުރަން ހިމަނާފައި އޮތީ ދީނީ ޚިދުމަތްތަކަށް ޚަރަދުކުރަން ހިމަނާފައިވާ މިންވަރަށްވުރެ އެތައް ގުނައެއް އިތުރު އަދަދެކެވެ.

2022 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގެ ރިވައިސްކުރި ހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު ދީނީ ޚިދުމަތްތަކަށް މި އަހަރު ޚަރަދުވާނީ 337.7 މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ. މުނިފޫހިފިލުވުމާއި ކުޅިވަރަށް ޖުމްލަ 606 މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުވާނެކަމަށް މިހާރު އަންދާޒާކުރެވެއެވެ.

އަންނަ އަހަރު ކުޅިވަރާއި މުނިފޫހިފިވުމުމުގެ ހަރަކާތްތަކަށް 430 މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރަން ނިންމާފައިވާއިރު، ދީނީ ޚިދުމަތްތަކަށް ޚަރަދުކުރަން ނިންމާފައިވަނީ 369 މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ. އެއީ ބަޖެޓުގެ 0.9 އިންސައްތައެވެ.

ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީނުގެ ވެރިކަމުގެ ފަހު އަހަރުގައި ދީނީ ޚިދުމަތްތަކަށް 539.7 މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރިއެވެ. އެއީ ބަޖެޓުގެ 1.9 އިންސައްތައެވެ.

އަދި އެމަނިކުފާނުގެ ވެރިކަމުގައި 2017 ވަނަ އަހަރުވެސް ދީނީ ޚިދުމަތްތަކަށްވަނީ 551.3 މިލިއަން ރުފިޔާ ނުވަތަ އެ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގެ 1.9 އިންސައްތަ ހޭދަކޮށްފައެވެ. މި ސަރުކާރުން ވެރިކަމަށް އައި ފަހުން އެ ނިސްބަތްދަނީ ދަށްވަމުންނެވެ.
މި ލިއުމާއި ގުޅޭ