Sunday 3rd Mar 2024
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
ޓެކްސް

ޓެކުސް ބޮޑުކުރުމުން އިޤުތިޞާދަށް ގެއްލުންވާނެ، ދެވަނަ ވިސްނުމަކަށް ދާން ގޮވައިލަން: މަޓާޓޯ

އާންމު މުދަލާއި ޚިދުމަތުން ނަގާ ޓެކުސް (ޖީއެސްޓީ) އަދި ޓުއަރިޒަމް ދާއިރާގެ މުދަލާއި ޚިދުމަތުން ނަގާ ޓެކުސް ބޮޑުކުރުމާމެދު ދެވަނަ ވިސްނުމަކަށް ދިއުމަށް މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޓްރެވަލް އެޖެންޓްސް އެންޑް ޓުއާ އޮޕަރޭޓާސް (މަޓާޓޯ)އިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ގޮވާލައިފިއެވެ.

މިގޮތަށް އެހެން ޤައުމުތަކުން ޓެކުސް ބޮޑުނުކުރޭ

މަޓާޓޯއިން މިއަދު ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާފައިވާ ޓީޖީއެސްޓީއާއި ޖީއެސްޓީ 25 އިންސައްތަ ބޮޑުކުރަން ކަމަށެވެ. އަދި މެދުފަންތީގެ އާމްދަނީއެއް ލިބޭ އެއްވެސް އިޤުތިޞާދަކުން އެކަށީގެންވާ ވަގުތާއި އިޤުތިޞާދީ ޖާގަ ފަހިނުކޮށްދީ، މިފަދަ މިންވަރަކަށް ޓެކުސް ބޮޑުކުރަން މީގެ ކުރިން ނިންމާފައި ނެތްކަމަށް އެ ޖަމްއިއްޔާއިން ބުންޏެވެ.

އެހެންކަމުން އެ ޖަމްއިއްޔާއިން އެދިފައިވަނީ ޓެކުސް ބޮޑުކުރަން ސަރުކާރުން ގެންގުޅޭ ވިސްނުމާމެދު ދެވަނަ ވިސްނުމަކަށް ދިއުމަށެވެ. އަދި ޓެކުސް ބޮޑުކުރުމުން ކުރާނެ ނޭދެވޭ އަސަރުތައް ކުޑަކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ އަދި ޟަރޫރީ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށްފަހުގައި ޓެކުސް ބޮޑުކުރުމަށެވެ.

އިޤުތިޞާދަށް ނޭދެވޭ އަސަރުކުރާނެ

މަޓާޓޯއިން ބުނި ގޮތުގައި ޖީއެސްޓީއާއި ޓީޖީއެސްޓީ 25 އިންސައްތަ ބޮޑުކުރުމުން، ރާއްޖޭގެ އިޤުތިޞާދުގެ އެންމެ އުފެއްދުންތެރި ދާއިރާއަށް ވަރަށް ބޮޑު ނޭދެވޭ އަސަރެއްކުރާނެއެވެ. ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ 74 އިންސައްތަ ހިއްސާކުރާ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތަށް ކުރާ ނޭދެވޭ އަސަރުގެ އިތުރަށް ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ޚާއްޞަ ގޮތެއްގައި ނޭދެވޭ އަސަރުކުރާނެކަމަށް އެ ޖަމްއިއްޔާއިން ބުނެފައިވެއެވެ.

މަޓާޓޯއިން ފާހަގަކުރި ގޮތުގައި އެ ޖަމްއިއްޔާއިންވަނީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އެހެން ވިޔަފާރިތައް ތަމްސީލުކުރާ އެކި ޖަމްއިއްޔާތަކާމެދު މިކަމާ ގުޅިގެން މަޝްވަރާކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޓުއަރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީ (މަޓީ)އާއި ނޭޝަނަލް ބޯޓިން އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އަދި ނޭޝަނަލް ހޮޓެލް އެންޑް ގެސްޓް ހައުސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްއާއެކު ކުރެވުނު މަޝްވަރާތަކުގައި އެ ޖަމްއިއްޔާތަކުންވެސް މި ކަންބޮޑުވުންތައް ހިއްސާކުރިކަން އެ ޖަމްއިއްޔާއިން ފާހަގަކުރިއެވެ.

އައިއެމްއެފްއަށް އެކަށީގެންވާ މައުލޫމާތު ނުދޭ

އިންޓަނޭޝަނަލް މަނިޓަރީ ފަންޑް (އައިއެމްއެފް)އާ ބައްދަލުކުރި ކުރުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަމެއްގެ ގޮތުގައި މަޓާޓޯއިން ފާހަގަކުރީ އެ ބައްދަލުވުމަކީ ޓެކުސް ބޮޑުކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން އައިއެމްއެފްއިން ދިން ލަފާ ދިނުމަށްފަހުގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެ ލަފާ އައިއެމްއެފުން ދިނީ އިޤުތިޞާދުގެ މުހިއްމު ހިއްސާދާރުންނާ މަޝްވަރާކުރުމެއްނެތި ކަމަށެވެ.

އެއާއެކު އެ ޖަމްއިއްޔާއިން ފާހަގަކުރި ގޮތުގައި އައިއެމްއެފަށް ދިން މައުލޫމާތުތަކުގައި އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރީގެ ޙަޤީޤަތްތައް ބަޔާންކޮށްދެވިފައި ނެތުމުގެ ސަބަބުން އައިއެމްއެފަށް އެންމެ ރަނގަޅު މައުލޫމާތު ލިބިފައި ނެތެވެ. ޚާއްޞަކޮށް ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ ވިޔަފާރީގެ ޙަޤީޤަތްތަކާއި އެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކާއި ބޭރުގެ ޓުއާ އޮޕަރޭޓަރުންނާ ދެމެދުގައި ވެވިފައިވާ އެއްބަސްވުންތަކުން ލާޒިމުކުރާ ކަންކަމުގެ މައުލޫމާތު އައިއެމްއެފަށް ނޭނގޭކަން އެ ޖަމްއިއްޔާއިން ފާހަގަކުރިއެވެ.

އަގު އުފުލި ފަތުރުވެރިކަމުގެ މާކެޓު ގެއްލުމުގެ ފުރުސަތު

އިތުރަށް މަޓާޓޯއިން ފާހަގަކުރީ އެ ޖަމްއިއްޔާއިން ބޭރުގެ 300 ޓުއާ އޮޕަރޭޓަރުންގެ ސާވޭއެއް ހަދާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެއީ މިހާރު ރާއްޖެއަށް އަންނަ ފަތުރުވެރިންގެ 50 އިންސައްތަ ތަމްސީލުކުރާ ޓުއާ އޮޕަރޭޓަރުން ކަމަށްވެސް އެ ޖަމްއިއްޔާއިން ބުންޏެވެ. މަޓާޓޯއިން ފާހަގަކުރި ގޮތުގައި ސާވޭގެ ނަތީޖާއިން ފެންނަނީ ޓެކުސް ބޮޑުކުރުމުން ރާއްޖެއަށް އޮންނަ ޑިމާންޑަށް ނޭދެވޭ އަސަރުކުރާނެކަމަށް ކަމަށެވެ.

އަދި ނިމުނު 2021 ވަނަ އަހަރުގައި ބަންދުކޮށްފައި ހުރި ބީޗް ޑެސްޓިނޭޝަންސް މިހާރު ހުޅުވެމުންދާކަން އެ ޖަމްއިއްޔާއިން ފާހަގަކުރިއެވެ. އަދި އެ ތަންތަނުން ވަރަށް ވަރުގަދައަށް ރާއްޖެއާ ވާދަކުރަމުންދާ ކަމަށާއި، އޭގެ ތެރޭގައި އިންޑޮނޭޝިއާގެ ބާލީއާއި ތައިލެންޑުގެ ޕުކެޓްއާއި ކޯ ސާމުއި އަދި މެލޭޝިއާއާއި ފިލިޕީންސްއާއި މޮރިޝަސްއާއި ޝީސެލްސް ފަދަ ޤައުމުތައް ހިމެނެއެވެ.

އަދި މަޓާޓޯގެ ސާވޭއިން ފެންނަ ގޮތުގައި ޓެކުސް ބޮޑުކުރުމުން 2023 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖެއަށް އަންނަ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު 10 އިންސައްތަ މަދުވުން އެކަށީގެންވާ ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން ޓެކުސް ބޮޑުކުރަން ނިންމާފައިވާ ގޮތަށް ސަރުކާރުން އަމަލުކޮށްފިނަމަ، އެކަމުގެ އަގު ދައްކަންޖެހޭނީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކުންކަމަށް އެ ޖަމްއިއްޔާއިން ބުންޏެވެ.

ވާދަވެރި ޤައުމުތަކާ އަޅާބަލާއިރު ރާއްޖޭގެ އަގުތައް ބޮޑުވާނެ

މަޓާޓޯގެ އެންމެ ބޮޑު ކަންބޮޑުވުމަކީ ޓެކުސް ބޮޑުކުރުމުން ރާއްޖެއާ ވާދަކުރާ އެހެން ޤައުމުތަކާ އަޅާބަލާއިރު ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ އުފެއްދުންތަކުގެ އަގު ބޮޑުވުމެވެ. އެ ޖަމްއިއްޔާއިން ބުނި ގޮތުގައި ޓެކުސް ބޮޑުކުރުމުން ރާއްޖޭގެ އަގުތައް ވާދަވެރި ހުރިހާ ޤައުމަކަށްވުރެ ބޮޑުވާނެއެވެ. އޭގެ ސަބަބުން ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ވިޔަފާރިކުރުމުގެ ބާރު ގެއްލޭނެ ކަމަށް އެ ޖަމްއިއްޔާއިން ދެކެއެވެ.

މަޓާޓޯއިން ދެކޭ ގޮތުގައި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ ޓެކުސްތައް ބޮޑުކުރުމަށްވުރެ މުހިއްމު ހައްލަކީ ސަރުކާރުގެ ޚަރަދުތައް ކުޑަކުރުމާއި އިސްރާފު ހުއްޓައިލުމެވެ.

މަޓާޓޯގެ އިލްތިމާސް ސަރުކާރަށް

މަޓާޓޯއިން ނެރުނު ބަޔާނުގައި އެ ޖަމްއިއްޔާއިން ބުނެފައިވަނީ ސަރުކާރަށް އިލްތިމާސްކުރަނީ ޚަރަދު ކުޑަކުރުމާއެކު، ރާއްޖެއަށް އަންނަ ފަތުރުވެރިން އިތުރުކުރުމަށް އެ ސިނާއަތުގެ ވިޔަފާރިތަކާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުން މަސައްކަތްކުރުމަށް ކަމުގައެވެ. އަދި ފަތުރުވެރިން ރާއްޖޭގައި ހޭދަކުރާ މުއްދަތާއި ފައިދާ އިތުރުކުރަން މަސައްކަތްކުރަން ގޮވައިލާ ކަމަށާއި އެއިރުން ސަރުކާރުގެ އާމްދަނީއާއި މުވައްޒަފުންގެ ސާވިސް ޗާޖުވެސް އިތުރުވާނެ ކަމަށެވެ.

އަދި މިހާތަނަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ޚަރަދުތައް ކުޑަކުރުމަށް ގެންގުޅޭ ވިސްނުމެއް އާންމުކޮށްފައިނުވާކަން ފާހަގަކޮށް އެ ޖަމްއިއްޔާއިން ބުނީ، މިއީ ސަރުކާރުން ޚަރަދުކުރާ ގޮތް އަލުން ތަރުތީބުކޮށް، އިސްރާފު ކުޑަކޮށް ސަބްސިޑީއާއި ސަރުކާރުގެ ޕަބްލިކް ސެކްޓާ އިންވެސްޓުމެންޓު ޕްރޮގުރާމުތަކުގެ ތެރެއިން އިސްރާފުވާ ފައިސާ މަދުކުރަން ލިބޭ ފުރުސަތެއް ކަމަށެވެ.

އިތުރަށް އިސްރާފު ކުޑަކުރެވޭނެ ކަންކަމުގެ ގޮތުގައި މަޓާޓޯއިން ފާހަގަކުރީ ސިޔާސީ މުވައްޒަފުންނާއި ރިކަރަންޓު ޚަރަދާއި ސަރުކާރު ކުންފުނިތަކުގެ ޚަރަދު ކުޑަކޮށް އެ ނޫންވެސް ކަންކަމަށް ކުރާ ހޭދައިން އިސްރާފުވާވުން ހުއްޓުވުމެވެ.

މި ލިއުމާއި ގުޅޭ