Saturday 20th Jul 2024
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
ފަންނު

އާއްމުކުރުން މަނާ ކޮންޓެންޓް ބަޔާންކޮށް ފަންނީ އުފެއްދުންތައް ގިންތިކުރުމުގެ ގަވާއިދު ނެރެފި

އާއްމުކުރުން މަނާ ކޮންޓެންޓްގެ ތަފްސީލު ބަޔާންކޮށް ފަންނީ އުފެއްދުންތައް ގިންތިކުރުމުގެ ގަވައިދު ގެޒެޓުކޮށްފިއެވެ.

ގަވައިދުގައި ބުނެފައިވަނީ މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުފައްދާ ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ ފަންނީ އުފެންދުންތައް އާންމުކުރާއިރު، އެ އުފެއްދުންތަކާ އެކަށީގެންވާ އުމުރުފުރާ ކަނޑައެޅުމާއި، ފަންނީ އުފެއްދުންތަކުގެ ޝަރުތުތައް ކަނޑައެޅުމާއި، ގިންތިތަކަށް ފެތޭގޮތަށް އާންމުކުރުމުގައި އަމަލުކުރާނެ މިންގަނޑުތަކާއި އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރުމަށްޓަކައި، ފަންނީ އުފެއްދުންތައް ގިންތިކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ 19 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން އެކުލަވައިލައިފައިވާ ގަވާއިދެއްކަމަށެވެ.

ގަވައިދުގެ މަގުސަދެއްކަމަށް ބުނެފައިވަނީ ފަންނީ އުފެއްދުންތައް ގިންތިކުރުމާ ގުޅޭ އުސޫލުތައް ކަނޑައެޅުމާއި ފަންނީ އުފެއްދުން އާންމުކުރުމާ ގުޅޭ ކަންކަން ބަޔާންކުރުމެވެ.

ގަވައިދު ބުނާގޮތުން ކޮންމެ ފަންނީ އުފެއްދުމެއްވެސް އާންމުކުރުމުގެ ކުރިން، އެ އުފެއްދުން އާންމުކުރާ ފަރާތުން އެ އުފެއްދުމެއް ގިންތިކުރަން ޖެހޭނެއެވެ.

އެގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުފައްދާ ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ ފަންނީ އުފެއްދުންތައް އާންމުކުރުމުގެ މަދުވެގެން 14 ދުވަސް ކުރިން، އެ އުފެއްދުމެއް އާންމުކުރާ ފަރާތުން އެ އުފެއްދުމެއް ގިންތިކުރުމަށްފަހު، ބިއުރޯއަށް ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެކަމަށް ގަވައިދުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

ގަވައިދުގައި ވަނީ ފަންނީ އުފެއްދުންތައް ގިންތިކުރުމުގައި ބަލަންވީ މިންގަނޑުތަކުގެ ތަފްސީލުވެސް ބަޔާންކޮށްފައެވެ. އަދި އެ މިންގަނޑުތައް ބަލާ އެ އުފެއްދުމަކަށް އުމުރުފުރަ އެއް ކަނޑައަޅަންވާނެކަމަށްވެސް ގަވައިދު ބުނެއެވެ.

އުފެއްދުމެއް ގިންތިކުރުމުގައި ބަލަންވީ މިންގަނޑުތައް:

 • ހ. ހުށަހެޅޭ ފަންނުވެރި އުފެއްދުމެއްގެ މައުޟޫއު
 • ށ. އަނިޔާވެރިކަންހުރި މިންވަރު
 • ނ. ޖިންސީ އަމަލު ހުރި މިންވަރު
 • ރ. ތަޅާފޮޅުންހުރި މިންވަރު
 • ބ. ބަހުރުވަ ބޭނުންކޮށްފައި ހުރިގޮތް
 • ޅ. ލޭ ފެންނަ މިންވަރު
 • ކ. ހަށިގަނޑު ހާމަކުރެވޭ މިންވަރު
 • އ. ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުތަކާ ޚިލާފުވާ މިންވަރު
 • ވ. ނަސްލު ނުވަތަ ކުލަ، ނުވަތަ ދީން ނުވަތަ ބަޔަކު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގެ ސަބަބުން އެމީހަކީ ނުވަތަ އެ ބަޔަކީ މާދަށް ފެންވަރުގެ ނުވަތަ ނުބައި މީހެއްކަން ނުވަތަ ބައެއްކަން ދައްކާ މިންވަރު
 • މ. އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުން ކުށެއްކަމުގައި ކަނޑައަޅާ ކަމެއް، އެއއީ ރަނގަޅު ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ބުނާނަމަ، އެކަން
 • ފ. ދީން ތަމްސީލުކޮށްދީފައިވާ ގޮތާއި ރާއްޖޭގައި އޮތް އިސްލާމީ އުސޫލުތަކާއި އާދަކާދަތަކާ އަޅައި ބެލުން
 • ދ. ދިވެހި ޤައުމިއްޔަތަށް އުނިކަމެއް އިޙުސާސްވާ މިންވަރު

ގަވައިދުގައި ވަނީ ފަންނީ އުފެއްދުންތައް ބެހޭ ގިންތިތަކުގެ ތަފްސީލުވެސް ބަޔާންކޮށްފައެވެ.

ފަންނީ އުފެއްދުންތަކުގެ ގިންތިތައް:

 • ހ. ހުރިހާ އުމުރުފުރައެއްގެ މީހުން ބެލުމަށް، ނުވަތަ އަޑުއެހުމަށް ނުވަތަ ކިޔުމަށްއެކަށީ ގެންވާ އުފެއްދުންތަކުގެ ގިންތި
 • ށ. ބެލެނިވެރިއެއްގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ކުޑަކުދިން ބެލުމަށް، ނުވަތަ އަޑުއެހުމަށް ނުވަތަ ކިޔުމަށް އެކަށީގެންވާ އުފެއްދުންތަކުގެ ގިންތި
 • ނ. އެ އުފެއްދުމެއްގައި ހިމެނޭ ކޮންޓެންޓުގެ ގޮތުން، އެ އުފެއްދުން ބެލުމަށް، ނުވަތަ އަޑުއެހުމަށް، ނުވަތަ ކިޔުމަށް އެކަށީގެންވާ ވަކި އުމުރުފުރާތަކަކަށް ބިނާކޮށް ކަނޑައެޅޭ އުފެއްދުންތަކުގެ ގިންތި
 • ރ. ވަކި ފަންނެއްގެ ބަޔަކު ބެލުމަށް، ނުވަތަ އަޑުއެހުމަށް، ނުވަތަ ކިޔުމަށް އެކަށީގެންވާ އުފެއްދުންތަކުގެ ގިންތި

މީގެއިތުރުން އެ ގަވައިދުގައި ވަނީ އާންމުކުރުން ހުއްދަ ނޫން ކޮންޓެންޓްގެ ތަފްސީލުވެސް ދީފައެވެ. އެގޮތުން ހުއްދު ނޫންކަމަށް ބުނެފައިވަނީ އިސްލާމްދީނާ ޚިލާފު އަދި އިސްލާމްދީނަށް ފުރައްސާރަކުރުމުގެ ޢަމަލުތަކާއި ބަހުރުވަ ނުވަތަ އެފަދަ ކަންކަމަށް ހިތްވަރުދިނުމުގެ ޢަމަލުތަކާއި ބަހުރުވަ، ނުވަތަ ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަމަށް އުނިކަމެއް އަންނަ ޢަމަލުތަކާއި ބަހުރުވަ ބޭނުން ކުރުން މަނާ ވާނެކަމަށާއި ޖިންސީ ގުނަވަންތައް ހާމަވާ މަންޒަރު ނުވަތަ ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގާ މަންޒަރުތައް ހިމެނުން މަނާވާނެކަމަށެވެ.

ގަވައއިދު ބުނާ ގޮތުން އެ ގަވާއިދުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހައި ހިނދަކު، މި ގަވާއިދާ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކާމެދު، މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު ނޭޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފް ކްލެސިފިކޭޝަނަށް ލިބިގެންވާކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކޮށްފައިވާ އަމަލެއްގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލައި 1000ރ އާއި 5000ރ އާ ދެމެދުގެ އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރެވޭނެކަމަށާއި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށެއް ތަކުރާރުކޮށްފިނަމަ، ތަކުރާރުކޮށް ގަވާއިދާ ޚިލާފުވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު ކުރިން ކޮށްފައިވާ ޖޫރިމަނާގެ އިތުރުން، އިތުރު 1000ރ އިން ޖޫރިމަނާކުރާނެކަމަށް ގަވައިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

މި ލިއުމާއި ގުޅޭ