Saturday 25th Mar 2023
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
ދުނިޔޭގެ އިޤުތިޞާދު

ރަޝިޔާއިން ގޭސް ހޮޅި ބަންދުކުރުމާއެކު ޔޫރޯގެ އަގު 20 އަހަރު ތެރޭ ދަށްނުވާ މިންވަރަށް ދަށްވެއްޖެ

ރަޝިޔާއިން މައި ގޭސް ހޮޅިއެއް ބަންދުކުރަން ނިންމުމާއެކު، ފާއިތުވި 20 އަހަރު ތެރޭގައި ޔޫރޯގެ އަގު ދަށްނުވާ މިންވަރަށް ހޯމަދުވަހުގައި ދަށްވެއްޖެއެވެ. ރަޝިޔާގެ ނިންމުމުގެ ސަބަބުން ޔޫރަޕުގެ އިޤުތިޞާދަށް ވަރަށް ބޮޑު ލޮޅުމެއް އަރާފައިވެއެވެ.

ޔޫރޯ ޒޯނުގައި ބޭނުންކުރާ ފައިސާގެ އަގުވަނީ ޑޮލަރަށްވުރެ ދަށްވެފައެވެ. އެގޮތުން 0.7 އިންސައްތައިން ޔޫރޯގެ އަގު ދަށްވެފައިވާއިރު މިހާރު ޔޫރޯއެއްގެ އަގަކީ 0.988 ޑޮލަރެވެ. ޔޫރަޕުގެ ހިއްސާގެ ބާޒާރުވެސްވަނީ 1 އިންސައްތަ ދަށަށް ގޮސްފައެވެ.

ހަކަތައިގެ އަގުތަކަށް ބަލާއިރު، ޔޫރަޕުން ހަކަތައިގެ އަގުތައް ކަނޑައެޅުމަށް ބޭނުންކުރާ ބެންޗުމާކު ކަމުގައިވާ ޑަޗް ޓީޓީއެފް ގޭސް ފިއުޗާސްގެ އަގުވަނީ މެގަވޯޓް އެއްގެ އަދު 272 ޔޫރޯއަށް މަތިވެފައެވެ.

ޔޫރަޕުގައި ހަކަތައިގެ އަގު އުފުލިފައިވަނީ ރަޝިޔާއިން ޔޫކުރެއިނުގައި ކުރަމުން އަންނަ ހަނގުރާމާގައި ޔޫކުރެއިނަށް މަދަދުވެރިވާ ޤައުމުތަކާ ދެކޮޅަށް ހަތިޔާރެއްގެ ގޮތުގައި ހަކަތަ ބޭނުންކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ޔޫރަޕުގެ ޤައުމުތަކުން ރަޝިޔާއަށް ތުހުމަތުކޮށްފައިވަނިކޮށެވެ.

ސްވިޑެންއާއި ފިންލޭންޑުގެ އިތުރަށްވެސް ބައެއް ޔޫރަޕު ޤައުމުތަކުންވަނީ އެ ޤައުމުތަކުގައި ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ކުންފުނިތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ. އެ ޤައުމުތަކުން ބުނާ ގޮތުގައި އެ ކުންފުނިތަކަށް މިހާރު ހަލުއިކަމާއެކު އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްނުދެވިއްޖެނަމަ، ހަކަތައިގެ ބާޒާރަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތައްވެ، އެ ގެއްލުމުގެ އަސަރު މާލީ ބާޒާރަށް ފޯރުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ.

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ހަކަތައިގެ ދާއިރާއިންވެސް ބުނެފައިވަނީ ކަރަންޓު އުފައްދާ ކުންފުނިތަކަށް އެ ޤައުމުގެ ސަރުކާރުގެ އެހީތެރިކަން ބޭނުންވެދާނެ ކަމަށެވެ. ހަކަތައިގެ ދާއިރާއަށް ކުރިމަތިވަމުންދާ ލޮޅުންތަކާއެކު އިނގިރޭސި ސްޓާލިން ޕައުންޑުގެ އަގުވަނީ 0.3 އިންސައްތަ ދަށްވެފައެވެ.

ޔޫރަޕުގެ އަދި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ފައިސާގެ އަގު ދަށަށް ދާން ފެށީ ރަޝިޔާގެ ނޯޑް ސްޓްރީމް ގޭސް ހޮޅިން ޔޫރަޕަށް ގޭސް ދޫކުރުން ވަކި މުއްދަތެއް ނެތް ގޮތަށް މެދުކަނޑައިލަން ނިންމި ފަހުންނެވެ. އަދި އެ ނިންމުމާ ގުޅިގެން ޔޫރަޕުގެ އިޤުތިޞާދު ރިސެޝަނަކަށް ވެއްޓިދާނެކަމުގެ ހިރާސްވަނީ އިތުރުވެފައެވެ.

މި ލިއުމާއި ގުޅޭ