Monday 20th Mar 2023
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން

ލިވާތު ކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރު ކުރި ނާޒިމްގެ ބަންދާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމަން ކޯޓަށް ހާޒިރު ކުރުން

ފުލުހުންގެ ކާރުގައި ކޯޓަށް ގެނައުމުން ނާޒިމް ސައްތާރު ކާރުން ފައިބަނީ، ފޮޓޯ: ދިޔަރެސް

ނާޒިމް ސައްތާރު ކޯޓަށް ގެނައުމުގެ ކުރިން ހައްޔަރުކޮށްފައިހުރީ އއ.ރަސްދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުގައި، ފޮޓޯ: ދިޔަރެސް

ނާޒިމް ސައްތާރުގެ ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް އޭނާ މިއަދު ހާޒިރުކުރީ އއ.ރަސްދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް، ފޮޓޯ: ދިޔަރެސް

ނާޒިމް ސައްތާރު ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރަން ބޭނުންކުރި ފުލުހުންގެ އުޅަނދު، ފޮޓޯ: ދިޔަރެސް

ނާޒިމް ސައްތާރު ފުލުހުންގެ ކާރުގައި ކޯޓަށް ގެނައުން، ފޮޓޯ: ދިޔަރެސް

ކާރުން ފާބައިގެން ނާޒިމް ރަސްދޫ މެޖިސްޓްރޭޓު ކޯޓަށް ވަންނަނީ، ފޮޓޯ: ދިޔަރެސް

ކާރުން ފާބައިގެން ނާޒިމް ރަސްދޫ މެޖިސްޓްރޭޓު ކޯޓަށް ވަންނަނީ، ފޮޓޯ: ދިޔަރެސް

ކާރުން ފާބައިގެން ނާޒިމް ރަސްދޫ މެޖިސްޓްރޭޓު ކޯޓަށް ވަންނަނީ، ފޮޓޯ: ދިޔަރެސް

ބަންދުގެ އަޑުއެެހުން ނިންމުމަށްފަހު ނާޒިމް ކޯޓުން ނިކުންނަނީ، ފޮޓޯ: ދިޔަރެސް

ބަންދުގެ އަޑުއެެހުން ނިންމުމަށްފަހު ނާޒިމް ކޯޓުން ނިކުންނަނީ، ފޮޓޯ: ދިޔަރެސް

ކޯޓުގެ އަޑުއެހުމުގައި ނާޒިމްގެ ބަންދަށް 7 ދުވަހުގެ މުހުލަތެއް މެޖިސްޓްރޭޓު އިތުރުކުރެއްވުމުން ނާޒިމް ކޯޓުން ނިކުމެ ފުލުހުންގެ ކާރަށް އަރަނީ، ފޮޓޯ: ދިޔަރެސް