Tuesday 21st Mar 2023
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
މެމްބަރު އަހްމަދު ޝިޔާމް

"އަސާސީ ޚިދުމަތްދޭ ކުންފުނިތަކުން ފައިދާ ބޮޑުކުރަން އުޅުމުން ބުރަވަނީ ރައްޔިތުންގެ ޖީބަށް"

އަސާސީ ޚިދުމަތްދޭ ކުންފުނިތަކުން ފައިދާ ބޮޑުކުރަން މަސައްކަތް ކުރުމުން އެކަމުގެ ބުރަ ބޮޑުވަނީ ރައްޔިތުންގެ ޖީބަށްކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހްމަދު ޝިޔާމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މެންބަރު ޝިޔާމް މިފަދައިން ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގައި މިއަދު ޖަލްސާގައި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މަޖިލީހުގެ ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހިމް ޝަރީފް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޔުޓިލިޓީ ރެގިއުލޭޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލަށް ބަހުސް ކުރައްވަމުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައެވެ.

ބަހުސްގެތެރެއިން ޝިޔާމް ވިދާޅުވީ މި ފަހަކަށް އައިސް އަސާސީ ހިދުމަތްދޭ ބައެއް ކުންފުނިތައް ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެންމެ ބޮޑު ފައިދާގައި ހިންގާތަން ފެންނަކަމަށާއި މިހާރު ފެންނަނީ އަހަރު ނިންމާލާފައި ފައިދާ ހުރީ މިވެނި ވަރެއްގައޭ ބުނަން މަސައްކަތް ކުރާ ކުންފުނިތައްކަމަށެވެ.
މިކަމުގެ މިސާލެއް ދައްކަވަމުން ޝިޔާމް ވިދާޅުވީ ފެނަކަ ކަހަލަ ކުންފުނިތަކުން ފައިދާވާ ބޮޑެތި ވިޔަފާރި ކުންފުނިތަކުން ނުކޮށްދޭހާ ގިނަކަންކަން ސީއެސްއާރްގެ ދަށުންނާއި އެކި ގޮތްގޮތުން ކޮށްދޭތަން މިއަދު ފެންނަކަމަށާއި މިފަހަކަށް އައިސް ފެނަކައިން ސީއެސްއާރްގެ ދަށުން ބޮޑެތި ދަނޑުތައް އަޅާތަން ފެންނަކަމަށެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ މިކަމުގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުންގެ ކަރަންޓު ބިލަށް ވާނެގޮތާއި ދޭތެރޭ ވިސްނައިލަން ޖެހޭކަމަށާއި ސިޔާސީ ގޮތުން މަންފާއެއް ހޯދުމަށް މިފަދަ ކަންކަން ކުރީމާ ހުރިހާ ބުރައެއް އަންނަނީ ރައްޔިތުންގެ ޖީބަށްކަމަށެވެ.

އިތުރު ވާހަކައަކަށް އަލިއަޅުއްވާލައްވައި ޝިޔާމް ވިދާޅުވީ އަސާސީ ކަންކަމުގައި އެއްވެސް ބަޔަކު ތަފާތު ނުކުރުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމުކަމެއްކަމަށާއި ކަންކަން އެއް އުސޫލަކުން އެއް ހަމައަކުން ތަފާތުނުކޮށް ކުރަން ޖެހޭކަމަށެވެ.

"އެންމެ ގިނައިން އަޑު އިވޭ އެއް ވާހަކައަކީ އަތޮޅުތެރެއާ މާލެއާ ހިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތައް ތަފާތުކުރާ ވާހަކަ، ރެގިއުލޭޓަރީ ބޮޑީއެއްގެ އިސްލާހެއް އަންނަ އިރު މިވާހަކަތައް ދައްކާލަން ޖެހޭ، ކަރަންޓު ބިލުގެ ވާހަކަ ވަރަށް ގިނައިން ދެކެވޭ" ޝިޔާމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ މި ސަރުކާރުން ބިޒްނަސް ކެޓަގަރީ ނުވަތަ ވިޔަފާރި ކުރާ ތަންތަނުގެ ކަރަންޓު އެއްހަމަ ކުރި ވާހަކަ ވަރަށް ފަހުން ބުނިކަމަށާއި ނަމަވެސް ބުނާ އެއްޗަކާ ކަން އޮންނަ ގޮތަކާއި ދިމާނުވާކަމަށެވެ.

"ބިޒްނަސް ކެޓަގަރީ އެއްހަމައެއް ނުކުރޭ، ހެޑްލައިންތައް ހެއްދެވިޔަސް އެއް ހަމައެއް ނުކުރޭ، ފަހަރުގައި ވެދާނެ އެންމެ ދަށް ބައިން ޒީރޯ ބޭންޑުން ސަތޭކަ ބޭންޑާ ދޭތެރޭގައި އެއްހަމަކޮށްފައި ހުރީކަމަށް" ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑު ވިދާޅުވަމުން ޝިޔާމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޝިޔާމް ވިދާޅުވީ މިހާރު އަތޮޅުތެރޭގައިވެސް ވިޔަފާރިތަކުން މާލެއެކޭ އެއްވަރަށް ކަރަންޓު ބޭނުންކުރާ ކަމަށާއި އެ ވިޔަފާރިތަކުންވެސް އޭސީ ފަދަ ކަރަންޓު ގިނައިން ހިނގާ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކުރާއިރު އެތަންތަނުގެ ކަރަންޓުވެސް 400 ޔުނިޓަށްވުރެ މައްޗަށް އަރާކަމަށެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ ކަންމިހެން އޮތްއިރު އަތޮޅުތެރޭގެ ރައްޔިތުންނަށް އެމީހުން ކުރާ ވިޔަފާރިތަކުން އަގުހެޔޮކޮށް ނުވަތަ މާލެއާ އެއް ހަމައެއްގައި އަގުތައް ހިފޭއްޓޭނެކަމަށް ގަބޫލު ނުކުރައްވާކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ސަރުކާރުން ސަބްސިޓީދޭކަމަށް ވާނަމަ އަދި އިތުރު ހަރަދެއް ހަކަތަ އުފުލަން ހޭދަކުރާކަމަށް ވާނަމަ އެ ސަބްސިޓީ ދީގެންވިޔަސް ހިދުމަތުގެ އަގު އެއްހަމަވާން ޖެހޭކަމަށް ޝިޔާމް ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ލިއުމާއި ގުޅޭ