Wednesday 24th Apr 2024
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
އުތުރުތިލަފަޅު އެއްބަސްވުން

ލީކުވި އުތުރުތިލަފަޅުގެ ކުރެހުންތަކަކީ މިހާރުގެ ކުރެހުންތަކެއް ނޫން: ޑިފެންސް

ލީކުވެފައިވާ، އުތުރުތިލަފަޅުގައި އިންޑިއާއިން ތަރައްޤީކުރަމުންދާ އަސްކަރީ މަރުކަޒުގެ ކުރެހުންތަކަކީ މިހާރުގެ ކުރެހުންތަކެއް ނޫން ކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސްއިން ބުނެފިއެވެ.

މި ކުރެހުންތަކަކީ އިންޑިއާއިން ދިވެހި ސަރުކާރަށް ފޮނުވި ޓާމްސް އޮފް ރިފަރެންސްގައި ހިމެނޭ ކުރެހުންތަކެވެ. އެ ޓާމްސް އޮފް ރިފަރެންސް "ދިޔަރެސް"އަށް ލިބުމާ ގުޅިގެން މި ނޫހުންވާނީ އެ ކުރެހުންތައް އާންމުކޮށްފައެވެ.

އެ ކުރެހުންތަކުގެ އިތުރަށް އެ ޓާމްސް އޮފް ރިފަރެންސްގައި ހިމެނޭ ބައެއް އިތުރު ބައެއް މައުލޫމާތު "ދިޔަރެސް"އިން އާންމުކޮށްފައިވާނެއެވެ. އިންޑިއާއިން ދިވެހި ސަރުކާރަށް ފޮނުވި ޓާމްސް އޮފް ރިފަރެންސްގައި ބުނެފައިވަނީ އުތުރުތިލަފަޅުގައި ކަނޑުގެ އަސްކަރިއްޔާގެ މަރުކަޒެއްގެ ހުރިހާ ސިފަތަަކެއް ހުރެއެވެ. އެ ޓާމްސް އޮފް ރިފަރެންސްއިން "ދިޔަރެސް"އަށް ލިބިފައިވާ ސަފުހާތަކުގައި އެއިން ބައެއް ފެސިލިޓީތަކުގެ ތަފުސީލުތައް ހިމަނާފައިވެއެވެ.

އެގޮތުން އުތުރުތިލަފަޅު ތަރައްގީކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި އެ ފަޅުގައި އެއާ ފީލްޑެއް ނުވަތަ މަތިންދާބޯޓު އުދުއްސުމަށް ބޭނުންވާނެ ވަސީލަތްތަކާއި މަތިންދާބޯޓު ޕާކުކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ވަސީލަތްތަކުގެ އިތުރަށް މަތިންދާބޯޓާއި ވައިގެ އުޅަނދުފަހަރު މަރާމާތުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ހޭންގަރުތައް ބިނާކުރަން އެ ޓާމްސް އޮފް ރިފަރެންސްގައި ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.
އަދި ޓާމްސް އޮފް ރިފަރެންސްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން މި ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކުރަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާއީ ބާރާއި އިންޑިއާގެ ކަނޑުގެ އަސްކަރިއްޔާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ އެސްއީޒެޑް ބެލެހެއްޓުމަށާއި، ސާވެއިލޭންސްގެ މަސައްކަތްތަކަށެވެ.

ހަމައެހެންމެ މި ޓާމްސް އޮފް ރިފަރެންސްގައި ބުނެފައިވަނީ އުތުރުތިލަފަޅުގައި ތަރައްޤީކުރާ ބާތިން ފެސިލިޓީއަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯސްޓުގާޑުގެ އިތުރަށް އިންޑިއާގެ ކަނޑުގެ އަސްކަރިއްޔާއާއި އެ ޤައުމުގެ ކޯސްޓުގާޑުގެ އުޅަނދު މަރާމާތުކުރުމަށްވެސް ބޭނުންކުރެވޭނެ ތަނެއް ކަމަށެވެ.

"ދިޔަރެސް"އިން ހާމަކުރި ކުރެހުންތަކަކީ މިހާރުގެ ކުރެހުންތަކެއް ނޫންކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން ބުނި ނަމަވެސް މިހާރުގެ ކުރެހުންތައް ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން ހާމަކޮށްފައިނުވެއެވެ.

މި ލިއުމާއި ގުޅޭ