Friday 26th Feb 2021
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން

ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ މޯލްޑިވްސް އިންލޭންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) ގެ އޮފީސް ފަޅާލައި އެތަނުން ވައްކަންކޮށްފިއެވެ.

ފުލުހުން ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި މީރާގެ އޮފީސް ފަޅާލާއި ވައްކަން ކުރިކަމުގެ ރިޕޯޓު މިއަދު ހެނދުނު 8:00 އެހާކަށްހާއިރު ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެކަމާއި ގުޅޭ އިތުރު އެއްވެސް ތަފްސީލެއް ފުލުހުންވެސް އަދި މީރާއިންވެސް ހާމަކޮށްފައިނުވެއެވެ.

ފަހަކަށް އައިސް މާލެ އާއި ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި މިފަދަ ބޮޑެތި ވައްކަމާއި ފޭރުމުގެ އަމަލުތައް އަންނަނީ ގިނަވަމުންނެވެ.

މި ލިއުމާއި ގުޅޭ