އިންޑިއާ ނަގާ 150 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނަކީ ވަގުތީ ހައްލެއް: މޫޑީސް

ކޮވިޑު-19 ގެ ސަބަބުން ރާއްޖެއަށް ބޭރު ފައިސާ ލިބުން ދަތިވެފައިވާ މި ދަނޑިވަޅުގައި އިންޑިއާގެ މަރުކަޒީ ބޭންކުގެ ކަރެންސީ ސްވެޕް ފެސިލިޓީއިން އަނބުރާ ދައްކާގޮތަށް ދިވެހި ދައުލަތުން ހޯދުމަށް ނިންމާފައިވާ 150 މިލިއަން ޑޮލަރުން ލިބޭނީ ވަގުތީ ހައ...

ޚަބަރު
ޚަބަރު

ރައީސް ޞާލިޙު ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު ޖަމްޢިއްޔާގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލަށް ގުޅުއްވައިފި

މިއަދު މެންދުރުފަހު ވަގުތެއްގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު ޖަމްޢިއްޔާގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ޑރ.ޓެޑްރޯސަށް ފޯނުން ގުޅުއްވާފައިވާ ކަމުގައި ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާން އިބްރާހީމް ހޫދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރިޕޯޓް
ރިޕޯޓް

ބަންގުލަދޭޝުގައި ތިބި ދިވެހިންގެ ކަންބޮޑުވުން: އެފަރާތްތަކަށް ތަސައްލީއެއް

ކޮވިޑް-19 ވަބާ މުޅި ދުނިޔެއަށް ފެތުރެމުންދާ މިދަނޑިވަޅު މިބަލީގެ ނުރައްކާ އެންމެ ބޮޑުވަނީ ތަނަވަސްކަން ކުޑަ ވަސީލަތްތައް މަދު ފަޤީރު ޤައުމުތަކަށެވެ. ދެކުނު އޭޝިޔާގައި އެންމެ ފަޤީރު އެއް ޤައުމަކީ ބަންގުލަދޭޝެވެ.

ކޮލަމް
ކޮލަމް

ޝައިޚު ޢިމްރާން މިއަދު ހަނދުމަ ނެތް ބައެއް ޙަޤީޤަތް

ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު މިއަދު ހުންނެވީ ޖަލު ބަންދެއްގައި ޖަލުގައެވެ. ކުރިމިނަލް ކޯޓުން އިއްވާފައިވާ ޙުކުމެއް ތަންފީޒުކުރެއްވުމަށެވެ. އެމަނިކުފާނު ޖަލުގައި ހުންނަވަނިކޮށް އެމަނިކުފާނުގެ އެއްބަފާފުޅު ދައްތާފުޅު އަވަހާރަވީ އިއްޔެއެވެ.

ދުނިޔެ
ދުނިޔެ

ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު ޖަމްޢިއްޔާއަށް ދޭ ފަންޑު ހިފަހައްޓަވަފާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ޓުރަމްޕު ދެއްވައިފި

އެމެރިކާއިން ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު ޖަމްޢިއްޔާއަށް ދެމުންދާ ފައިސާ ހިފަހައްޓަވަން ނިންމަވަފާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނާލްޑް ޖޭ ޓްރަމްޕު ދެއްވައިފިއެވެ.

ދީން
ދީން

އިސްލާމީ ހުޅަނގުގައި ވަޙުދަތު ޤާއިމުކޮށްދެއްވި ލީޑަރު: ޔޫސުފް ބިން ތާޝަފީން

އިސްލާމީ ޙަޟާރަތުގެ ވަރަށް ކުރީ ކޮޅުގައި ހުޅަނގުގައި ޤާއިމުވެގެންދިޔަ އިސްލާމީ ދައުލަތު ވިއްސިވިހާލިވެ، ބައިބަވުން ބޮޑުވެފައިވަނިކޮށް އިސްލާމީ ހުޅަނގުގައި އެއްބައިވަންތަކަން ޤާއިމުކޮށްދެއްވައި އިސްލާމީ ވަޙުދަތުގެ ދިރުން އިސްލާމީ ހުޅަނގަށް ގެނެސްދެއްވ...

ލައިފް ސްޓައިލް
ލައިފް ސްޓައިލް

ކޯލާވާޓަރު އުފެދިގެން އައިގޮތް އެނގޭތަ؟

ހެނދުނު އޮފީހަށް ދިޔުމުގެ ކުރިން، ވަރަށް ގިނަ ފިރިހެނުން ތައްޔާރުވުމަށްޓަކައި ކޮންމެވެސް ޒާތެއްގެ ކޯލާވާޓަރެއް އިޚުތިޔާރުކުރެއެވެ. އެކި ނަންނަމުގެ، އެކި ލޯގޯ ޖަހައިފައި ހުރި ފުޅިތައް ބާޒާރުން ރަނގަޅު އަގެއްގައި ގަނެވިދާނެއެވެ.

ކުޅިވަރު
ކުޅިވަރު

މަލްޑީނީ އާއި ޑިބާލާ ވެސް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

އިޓަލީގައި ހަލުވިކަމާއި އެކު ކޮވިޑް19 ފެތުރެމުން އަންނައިރު އެ ގައުމުގެ ފުޓްބޯޅަ ލެޖެންޑެއް ކަމުގައިވާ ޕައުލޯ މަލްޑީނީ އަށާއި އިޓަލީ ލީގުގައި ކުޅެމުން އަންނަ އާޖެންޓީނާގެ ތަރި ޕައުލޯ ޑިބާލާ ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ.

ވިޔަފާރި
ވިޔަފާރި
މުނިފޫހިފިލުވުން
މުނިފޫހިފިލުވުން
ކައުންސިލް އިންތިހާބު
ކައުންސިލް އިންތިހާބު

އިޤުތިޞާދީ ހަލާކެއްގެ ތެރެއަށް ރައްޔިތުން ދޫކޮށްނުލުމަށް ޑރ.މުޢިއްޒު ގޮވާލައްވައިފި

ދިވެހިރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19 ފެނުމާ ގުޅިގެން ކުރިމަތިވެދާނެ އިޤުތިޞާދީ ދަތިކަމެއްގެ ތެރޭގައި ރައްޔިތުން އިޤުތިޞާދީ ހަލާކެއްގެ ތެރެއަށް އެއްލައިނުލުމަށް ޕީޕީއެމްގެ ނައިބުރައީސް އަދި މާލެ ސިޓީ މޭޔަރުކަމަށް ޕީޕީއެމް ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެނޑިޑޭޓު ޑރ.މުޙަ...