އިންޑިޔާގެ ޢަސްކަރީ މަރުކަޒެއް ނެތި، އިންޑިޔާގެ ޢަސްކަރީ ބާރު ރާއްޖޭގައި؟

އިންޑިޔާގެ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތާ ގުޅޭގޮތުން އެމެރިކާގެ ޖާސޫސީ އިދާރާ ސީއައިއޭއިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ އިންޑިޔާއިން އިންޑިޔާގެ ވަށައިގެންވާ އަވައްޓެރި ޤައުމުތަކާމެދު ގެންގުޅޭ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތު ބިނޭވެފައި އޮންނަނީ އެޤައުމުތަކ...

ޚަބަރު
ޚަބަރު

އިމްރާން ތުރުކީގެ ދާޙިލީ ވަޒީރަށް ޝުކުރު ދަންނަވައިފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދާހިލީ ވަޒީރު އިމްރާން އަބްދުﷲ މިހާރު ތުރުކީއަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި ތުރުކީގެ ދާހިލީ ވަޒީރު ސުލެއިމާން ސޮއިލޫ އާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.

ރިޕޯޓް
ރިޕޯޓް

އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަށް ސަރުކާރު އިއްތިޙާދުގައި ހިމެނޭ ޖޭޕީގެ ލީޑަރުގެ ތާއިދު ނެތީ؟

ސަރުކާރުން ކުރިއަ މިފެށޭ އަހަރުގައި ތަންފީޒުކުރާ ސިޔާސަތުތަކާއި ހިންގާނެ މަޝްރޫޢުތަކާއި އާމްދަނީއާއި ޚަރަދު ތަފުޞީލު ބަޔާންކުރާ ބަޖެޓަށް ޤާސިމު ވޯޓު ނުދެއްވުމުން، ސަރުކާރަށް ޤާސިމު ދޫކުރެއްވި މެސެޖަކީ ކޮބައިކަން ބޮޑަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނީ ޤާސިމަށެވ...

ދުނިޔެ
ދުނިޔެ
ދީން
ދީން
ލައިފް ސްޓައިލް
ލައިފް ސްޓައިލް

ބޮލުގައި ކުލަ ޖައްސަން ބޭނުން ކުރާ މާއްދާތަކުން އުރަމަތީ ކެންސަރަށް މަގުފަހިވޭ: ދިރާސާ

ބޮލުގައި ޖުލަ ޖައްސަން ބޭނުން ކުރާ ތަފާތު ހެއާރ ޑައި އަދި އިސްތަށިގަނޑު ފަން ކުރަން ބޭނުން ކުރާ ބޭސް ތަކުން އުރަމަތީ ކެންސަރަށް މަގުފަހި ކުރުވާ ކަމަށް ދިރާސާއަކުން ދައްކައިފިއެވެ.

ކުޅިވަރު
ކުޅިވަރު

ސާއިދު ރަން މެޑައްޔެއް ކާމިޔާބުކޮށްފި

ސައުތު އޭޝިޔަން ގޭމްސްގެ 100 މީޓަރުގެ ދުވުމުގެ ރޭހުގައި ވާދަކޮށް ދިވެހި ދުވުންތެރިޔާ ޙަސަން ސާޢިދު ރަން މެޑަލް ޙާޞިލުކޮށް، ސައުތު އޭޝިޔަން ގޭމްސްގެ ތާރީޚުގައި ދިވެހިރާއްޖެއަށް ފުރަތަމަ ރަން މެޑަލް ހޯދައިދީފިއެވެ.

ވިޔަފާރި
ވިޔަފާރި

ލަފާ ކުރިވަރަށް ވުރެ މިއަހަރު އިޤްތިސާދު ކުރިއަރާ މިންވަރު ދަށްވާނެ: އެމްއެމްއޭ

މިއަހަރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިސާދު ކުރިއަރާ މިންވަރު ކުރިން ލަފާ ކުރިވަރަށްވުރެ ދަށްވާނެ ކަމަށް މަރުކަޒީ ބޭންކް އެމްއެމްއޭ އިން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

މުނިފޫހިފިލުވުން
މުނިފޫހިފިލުވުން