ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޓީގެ ނިންމުންތައް ތަންފީޒު ކުރަން ރައީސް ނަޝީދު އަންގަވައިފި

ގއ.ކަނޑުހުޅުދޫގައި ތުއްތު ކުއްޖަކު ރޭޕް ކުރުމާއި ގުޅިގެން ރައްޔިތުންގެ މަޖްލީހުގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑާ ކޮމިޓީއިން ނިންމި ނިންމުންތައް ތަންފީޒު ކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖްލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެން...

ޚަބަރު
ޚަބަރު

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޓީގެ ނިންމުންތައް ތަންފީޒު ކުރަން ރައީސް ނަޝީދު އަންގަވައިފި

ގއ.ކަނޑުހުޅުދޫގައި ތުއްތު ކުއްޖަކު ރޭޕް ކުރުމާއި ގުޅިގެން ރައްޔިތުންގެ މަޖްލީހުގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑާ ކޮމިޓީއިން ނިންމި ނިންމުންތައް ތަންފީޒު ކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖްލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑާ، ފެމިލީ...

ރިޕޯޓް
ރިޕޯޓް

އޮރިޔާންކާޑު ބަލާ މީހުން ތެރޭ ވަރި ގިނަވޭ... ރާއްޖޭގައި ވަނީ މިހެންބާ؟

ދުނިޔޭގެ ނިސްބަތުން އެންމެ ވަރި ގިނަ ޤައުމަކީ ދިވެހިރާއްޖެއެވެ. ދިވެހިން ގިނައިން އޮރިޔާން ސައިޓުތަކަށް ވަންނަކަމީވެސް ސިއްރެއްނޫނެވެ. އޮރިޔާންކާޑު ބެލުމުން ވަރިކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ބޮޑުވާ ކަމަށް ނިންމި ދިރާސާގެ އަލިން، ރާއްޖޭގައި ވަރި ގިނަވުން ހުއްޓިދާ...

ކޮލަމް
ކޮލަމް

އަޒްހަރުން ހިލޭ ދެނީ އެންމެ 40 ފޮތެއްނޫން! އޮޅުވައިނުލައްވާ!

އަލްއަޒްހަރު ޔުނިވަރސިޓީއަކީ ރައީސް އަލްއުސްތާޛް މައުމޫނު ޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެ ޒަމާނުއްސުރެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢަރަބި އިސްލާމީ ތަޢުލީމަށް ދީލަތި އެހީތަކެއް ވަމުން އަންނަ ޔުނިވަރސިޓީއެކެވެ.

ދުނިޔެ
ދުނިޔެ

ފޭސްބުކުން ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ އަރިހުން މާފަށް އެދިއްޖެ

ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީޖިންގް ޕިންގް ދާދިފަހުން މިޔަންމާއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅާ ގުޅޭގޮތުން، މިޔަންމާގެ ލީޑަރު އައުސަންގް ސޫކީގެ ފޭސްބުކްގައި މިޔަންމާ ބަހުން ކޮށްފައިހުރި ޕޯސްޓުތައް އިނގިރޭސި ބަހަށް ތަރުޖަމާ ކުރުމުގައި ޗައިނާގެ ރައީސް ގެ ނަންފުޅު ނުބައިކޮ...

ދީން
ދީން

'ދީނީ ހަރުކަށި' ފިކުރަކީ ކޮބައިކަމާއި އެކަމުގެ ސަބަބާއި އަދި އެކަމުގެ ހައްލުގެ މައްޗަށް ބަލައިލުން - 2

މި ލިޔުމުގެ ފުރަތަމަ ބައިގައި، އިސްލާމް ދީނުގައި، ދީނުގެ މަފްހޫމަކީ ކޮބައިކަމާއި އެ މަފްހޫމުގެ މާނަ ފަހުމުކުރުމުގެ ގޮތުން ދެނެގަންނަން ޖެހޭނޭ ހަތަރު ލަފްޒެއްގެ މާނަ ބަޔާންކުރެވުނެވެ. ދީނާއި އިސްލާމާއި ޝަރީއަތާއި ފިގުހާއި މި ހަތަރު ލަފްޒުގެ މާނައެވެ.

ލައިފް ސްޓައިލް
ލައިފް ސްޓައިލް
ކުޅިވަރު
ކުޅިވަރު
ވިޔަފާރި
ވިޔަފާރި
މުނިފޫހިފިލުވުން
މުނިފޫހިފިލުވުން
ކައުންސިލް އިންތިހާބު
ކައުންސިލް އިންތިހާބު

ޕީޕީއެމް ޓިކެޓުގައި މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލަށް ނަރީޝް ކުރިމަތިލައްވަނީ

ޕީޕީއެމްގެ ޓިކެޓުގައި މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ގޮނޑިޔަކަށް ވާދަކުރެއްވުމަށް ޕީއެންސީގެ ކައުންސިލް މެންބަރު އަޙްމަދު ނަރީޝް ނިންމަވައިފިއެވެ.