އިންޑިއާގެ އިޤްތިސާދު 7.5 އިންސައްތަ ކުޑަވެއްޖެ

އަހަރުގެ 3 ވަނަ ކުއާޓާގައި އިންޑިއާގެ އިޤްތިސާދު 7.5 އިންސައްތަ ކުޑަވެއްޖެއެވެ.

ޚަބަރު
ޚަބަރު

އިދިކޮޅުން މާދަމާ ކަނޑުމަތީގައި އިހުތިޖާޖު ކުރަނީ

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލް ޤައްޔޫމު ޖަލުގައި ހުންނަވާތާ 1 އަހަރު ފުރުމާއި ދިމާކޮށް އިދިކޮޅު ޕްރޮގްރެސިވް ކޮންގްރެސް ކޯލިޝަނުން މާދަމާ ކަނޑުމަތީ އިހުތިޖާޖު ކުރަން ނިންމައިފިއެވެ.

ރިޕޯޓް
ރިޕޯޓް

ޖޯ ބައިޑެންގެ ވެރިކަމުގައި ގުއަންޓަނާމޯބޭ ޖަލު ބަންދުކުރާނެތަ؟

އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކުރެއްވި އެ ޤައުމުގެ ކުރީގެ ނައިބުރައީސް ޖޯ ބައިޑަންގެ ވެރިކަމެއްގައި ގުއަންޓަނާމޯބޭ ޖަލު ބަންދުކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން އޭނާގެ ކެމްޕެއިން ޓީމަށް ސުވާލެއް އަމާޒުކުރެވުނެވެ.

ކޮލަމް
ކޮލަމް

މިވަގުތަކީ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމާމެދު ވިސްނާލަންޖެހޭ ވަގުތު

ޤުދުރަތީގޮތުން ރާއްޖެ އުފެދިފައިވަނީ ވަކިވަކި ރަށްތަކެއް އޮތް އަތޮޅުތަކެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އަތޮޅުތަކާއި ރަށްތަކުގެ ކަންކަން ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ބެލެހެއްޓުމުގެ ނިޒާމެއް އަބަދުވެސް ރާއްޖޭގައި އޮވެއެވެ.

ދުނިޔެ
ދުނިޔެ
ދީން
ދީން

އިސްލާމްދީނުގައި ސިޙުރުގެ ހުކުމާއި ސިޙުރުވެރިންނަށް އޮތް އަދަބު

އިސްލާމްދީން ބާވައިލެއްވީ އިންސާނުންގެ ދީނާއި ފުރާނައާއި މުދަލާއި ބުއްދިއާއި ޢިއްޒަތުއް ނަފްސު ރައްކާތެރިކުރެއްވުމުގެ މަތިވެރި މަޤުޞަދަށްޓަކައެވެ. އަދި މި ފަސް ޟަރޫރަތަކީ އިސްލާމްދީނުގައި އިންސާނުންގެ މަސްލަހަތުތައް ކަށަވަރުކޮށް އެބައިމީހުންނަށް ލިބޭ...

ލައިފް ސްޓައިލް
ލައިފް ސްޓައިލް

ފޮތްތެރިންނަށް: ލޯޑް އޮފް ދި ރިންގްސްގެ ދުނިޔެއާ ގުޅޭ ޓޯލްކީންގެ މުޅިން އައު ލިޔުންތަކެއް

މަޝްހޫރު ޚިޔާލީ ވާހަކަ "ލޯޑް އޮފް ދި ރިންގްސް" ވާހަކައިގެ ދުނިޔެއާ ގުޅޭ ގޮތުން އެ ވާހަކައިގެ މުއައްލިފު ޖޭ.އާރް.އާރް. ޓޯލްކީން ލިޔުއްވައިފައިވާ ލިޔުންތަކުގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް ޝާއިޢުކޮށްފައިނުވާ އައު ލިޔުންތަކެއް އަންނަ އަހަރު ޝާއިޢުކުރާނެ ކަމުގައި...

ކުޅިވަރު
ކުޅިވަރު
ވިޔަފާރި
ވިޔަފާރި
މުނިފޫހިފިލުވުން
މުނިފޫހިފިލުވުން
ކައުންސިލް އިންތިހާބު
ކައުންސިލް އިންތިހާބު

އިޤުތިޞާދީ ހަލާކެއްގެ ތެރެއަށް ރައްޔިތުން ދޫކޮށްނުލުމަށް ޑރ.މުޢިއްޒު ގޮވާލައްވައިފި

ދިވެހިރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19 ފެނުމާ ގުޅިގެން ކުރިމަތިވެދާނެ އިޤުތިޞާދީ ދަތިކަމެއްގެ ތެރޭގައި ރައްޔިތުން އިޤުތިޞާދީ ހަލާކެއްގެ ތެރެއަށް އެއްލައިނުލުމަށް ޕީޕީއެމްގެ ނައިބުރައީސް އަދި މާލެ ސިޓީ މޭޔަރުކަމަށް ޕީޕީއެމް ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެނޑިޑޭޓު ޑރ.މުޙަ...