އިންޑިއާ ސިފައިން ރާއްޖެ ނާރައިގެން ޝާހިދު "ޑިސަޕޮއިންޓު" ވި ހަނދާން އެބަހުރިތަ؟

އިންސާނުންނަކީ ވަރަށް ފަސޭހައިން ކަންކަން ހަނދާން ނެތޭ ބައެކެވެ. ހާއްސަކޮށް ދިވެހިންނަކީ އާދަޔާ ހިލާފަށް އަވަހަށް ކަންކަން ހަނދާން ނެތޭ ބަޔެކޭ ބުނުމަކީ ދޮގަކަށް ނުވާނެއެވެ. ކައިރި މާޒީގައި ހިނގާފައި ހުރި ބޮޑެތި ކަންކަން މިހާރު ގިނަ ދިވެހިން...

ޚަބަރު
ޚަބަރު

އެމްޑީޕީ އަކީ ސަލާމަތީ ބާރުތަކާއި ދޭތެރޭ ނަފްރަތު އުފެއްދުމުގެ ސަގާފަތެއް ގެންގުޅޭ ބައެއް: ޝިޔާމް

ވެރިކަން ކުރާ އެމްޑީޕީ އަކީ ސަލާމަތީ ބާރުތަކާއި ދޭތެރޭ އަބަދުވެސް ނަފްރަތު އުފެއްދުމުގެ ސަޤާފަތެއް ގެންގުޅޭ ބައެއްކަމަށް އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު ޝިޔާމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރިޕޯޓް
ރިޕޯޓް

ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގަދަބާރުން އަރަން 2018 ވަނަ އަހަރު އިންޑިއާގައި މަޝްވަރާ ކުރެވުނު!

2018 ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖެއަށް އިންޑިއާ ސިފައިން ފޮނުވަން އިންޑިއާގައި މަޝްވަރާ ކުރެވުނުކަމަށް އެމެރިކާ އިން ބުނެފިއެވެ.

ކޮލަމް
ކޮލަމް

އިންޑިއާ ސިފައިން ރާއްޖެ ނާރައިގެން ޝާހިދު "ޑިސަޕޮއިންޓު" ވި ހަނދާން އެބަހުރިތަ؟

އިންސާނުންނަކީ ވަރަށް ފަސޭހައިން ކަންކަން ހަނދާން ނެތޭ ބައެކެވެ. ހާއްސަކޮށް ދިވެހިންނަކީ އާދަޔާ ހިލާފަށް އަވަހަށް ކަންކަން ހަނދާން ނެތޭ ބަޔެކޭ ބުނުމަކީ ދޮގަކަށް ނުވާނެއެވެ. ކައިރި މާޒީގައި ހިނގާފައި ހުރި ބޮޑެތި ކަންކަން މިހާރު ގިނަ ދިވެހިންގެ ހަނދާނު...

ދުނިޔެ
ދުނިޔެ
ދީން
ދީން
ލައިފް ސްޓައިލް
ލައިފް ސްޓައިލް
ކުޅިވަރު
ކުޅިވަރު
ވިޔަފާރި
ވިޔަފާރި
މުނިފޫހިފިލުވުން
މުނިފޫހިފިލުވުން

އިސްލާމްދީނާއި ސައެންސުގެ ތާރީޚު: ޑޮކިއުމަންޓަރީ ފިލްމު ސައެންސާއި އިސްލާމް

ސައިންސާއި އިސްލާމް ޑޮކިއުމެންޓަރީ ފިލްމަކީ އިނގިރޭސި މީޑިޔާ ކުންފުނި ބީބީސީއިން އުފައްދާފައިވާ އިން ބައެއްގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ޑޮކިއުމެންޓަރީ ފިލްމެކެވެ.

ކައުންސިލް އިންތިހާބު
ކައުންސިލް އިންތިހާބު

އިޤުތިޞާދީ ހަލާކެއްގެ ތެރެއަށް ރައްޔިތުން ދޫކޮށްނުލުމަށް ޑރ.މުޢިއްޒު ގޮވާލައްވައިފި

ދިވެހިރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19 ފެނުމާ ގުޅިގެން ކުރިމަތިވެދާނެ އިޤުތިޞާދީ ދަތިކަމެއްގެ ތެރޭގައި ރައްޔިތުން އިޤުތިޞާދީ ހަލާކެއްގެ ތެރެއަށް އެއްލައިނުލުމަށް ޕީޕީއެމްގެ ނައިބުރައީސް އަދި މާލެ ސިޓީ މޭޔަރުކަމަށް ޕީޕީއެމް ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެނޑިޑޭޓު ޑރ.މުޙަ...