އަލިފާނުން ރައްކާތެރިވާން ޑީއެންއޭ ބޭނުންކުރެވިދާނެ ކަން އެނގޭތަ؟

އިޓަލީގެ ސައެންސްވެރިންގެ ޓީމަކަށް ޑީއެންއޭގެ އައު ސިފައެއް 2013 ވަނަ އަހަރު ދެނެގަނެވުނެވެ. އެއީ ޑީއެންއޭއަކީ އޭގައި ފަސޭހައިން އަލިފާން ހިފާ އެއްޗެއް ނޫން ކަމެވެ.

ޚަބަރު
ޚަބަރު
ރިޕޯޓް
ރިޕޯޓް

ޑިއުޓީ ބޮޑުކޮށްގެން ދުންފަތުން މީހުން ދުރުހެލިވުުމުގެ ފުރުސަތު ކުޑަ!

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިމްޕޯޓު އެކްސްޕޯޓު ޤާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހާއި އެކު 1 އޯގަސްޓުން ފެށިގެން ސިނގިރޭޓާއި ދުންފަތުގެ ބާވަތްތަކުން ނަގާ ޑިއުޓީ ވަނީ ބޮޑުކޮށްފައެވެ.

ކޮލަމް
ކޮލަމް

އުތުރު ކަރައިގެ އޮރެންޖު ސާރިދޯޅުގެ ވާހަކަ (1)

'ރޫސީ ސާރިދޯޅު' ނުވަތަ 'ރަތް ސާރިދޯޅު' މިއީ ފިނި ހަނގުރާމައިގެ ދުވަސްވަރު އާންމުވީ އިބާރާތެކެވެ. އެދުވަސް ވަރު ސޯވިއެޓު ޔުނިއަންއަށް ނިސްބަތްކޮށް ކިޔާ އުޅުނު ނަމެކެވެ.

ދުނިޔެ
ދުނިޔެ
ދީން
ދީން

އިސްލާމީ ޙަޟާރަތުގެ ފަލްސަފާވެރިޔާ: މާލިކް ބިން ނަބީ

އިސްލާމީ މުފައްކިރު މާލިކް ބިން ނަބީ ދުނިޔޭގެ އަލިކަން ދެކެވަޑައިގަތީ އަލްޖަޒާއިރުގައި 1905 ވަނަ އަހަރުއެވެ. އޭނާގެ ޢާއިލާއަކީ މެދުފަންތީގެ އާދައިގެ ޢާއިލާއެކެވެ.

ލައިފް ސްޓައިލް
ލައިފް ސްޓައިލް
ކުޅިވަރު
ކުޅިވަރު
ވިޔަފާރި
ވިޔަފާރި
މުނިފޫހިފިލުވުން
މުނިފޫހިފިލުވުން

ފިލްމާއި ސިނަމާ: ތަރައްޤީވެ ކުރިއެރި ގޮތުގެ ތާރީޚީ ޚުލާޞާއެއް

އަހަރުމެން މިހާރު މިދަންނަ ގޮތަށް ސިނަމާ އުފަންވެގެން އައީ 1885 ވަނަ އަހަރުއެވެ. އޭގެ ކުރިންވެސް ހަރަކާތްކުރާ ފޮޓޯ ދައްކައިދިނުމަށް ބައެއް މީހުން އެކި މިންވަރަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވެއެވެ.

ކައުންސިލް އިންތިހާބު
ކައުންސިލް އިންތިހާބު

އިޤުތިޞާދީ ހަލާކެއްގެ ތެރެއަށް ރައްޔިތުން ދޫކޮށްނުލުމަށް ޑރ.މުޢިއްޒު ގޮވާލައްވައިފި

ދިވެހިރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19 ފެނުމާ ގުޅިގެން ކުރިމަތިވެދާނެ އިޤުތިޞާދީ ދަތިކަމެއްގެ ތެރޭގައި ރައްޔިތުން އިޤުތިޞާދީ ހަލާކެއްގެ ތެރެއަށް އެއްލައިނުލުމަށް ޕީޕީއެމްގެ ނައިބުރައީސް އަދި މާލެ ސިޓީ މޭޔަރުކަމަށް ޕީޕީއެމް ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެނޑިޑޭޓު ޑރ.މުޙަ...