Thursday 8th Jun 2023
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން

ޤާތިލުންނާއި މަސްތުވާތަކެތި ވިއްކާ މީހުން ހިމެނޭހެން 600 އަށްވުރެ ގިނަ ކުށްވެރިންނަށް އަދަބު ލުއިކޮށްދީފި

ޚަބަރު ވިޔަފާރި ފޮޓޯ ދުނިޔެ ލައިފް ސްޓައިލް ކުޅިވަރު ތާރީޚު